Οι συμφυρμοί στη γλώσσα του ποδοσφαίρου

Χρήστος Παπαναγιώτου

Abstract


Blending is the process by which two words are combined in a single linguistic unit. Speakers may often create them consciously and intentionally for specific communicative purposes. Based on data taken from the language of football, this paper aims to examine the nature of blending. It focuses on the relation between blending and compounding, and attempts to define the structural and semantic restrictions of blending.

Keywords


σύμφυρση, σύνθεση, μορφοφωνολογία, ποδόσφαιρο, δημιουργικότητα (creativity)

References


Adams, V. 2001. Complex words in English. Harlow-London: Pearson Education/Longman.

Αρβανίτη, Α. 1998. Ενδείξεις προσωδιακής δομής σε πρόσφατα λεξικά μείγματα της Ελληνικής. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα 18: 68-82.

Baeskow, H. 2004. Lexical properties of selected non-native morphemes in English. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Bat-El, O. 1996. Selecting the best of the worst: The grammar of Hebrew blends. Phonology 13: 283-328.

Bat-El, O. & E.-G. Cohen. 2012. Stress in English blends: A constraint-based analysis. In V. Renner, F. Maniez & P. Arnaud (eds), Cross disciplinary perspectives on lexical blending (Trends in Linguistics). Berlin: Mouton de Gruyter.

Bauer, L. 1997. Evaluative morphology: In search of universals. Studies in Language 21: 533-575.

Bauer, L. 2001. Morphological productivity. Cambridge: Cambridge University Press.

Bisetto, A. & S. Scalise. 2005. The classification of compounds. Lingue e Linguaggio IV(2): 319-332.

Bybee, J. 1985. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam: John Benjamin Publishing.

Cannon, G. 2000. Blending. In G. Booij, C. Lehmann & M. Joachim (eds.), Morphology: An international handbook on inflection and word-formation, vol. 1. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 952-956.

Dressler, W.U. 2000. Extragrammatical vs. marginal morphology. In U. Doleschal & A. Thornton (eds), Extragrammatical morphology and marginal morphology. München: Lincom Europa, 2-10.

Hock H.H., 2006. Analogical change. In A. Spencer & A.M. Zwicky (eds), The handbook of morphology. Oxford: Blackwell, 441-460.

Hock H.H. & B. Joseph. 1996. Language history, language change and language relationship (An introduction to historical and comparative linguistics). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Hong, S.-H. 2004. Properties of English word-blends: Structural description and statistical distribution. English Language and Linguistics 18: 117-140.

Καρατζόλα, Ε. & Α. Φλιάτουρας. 2004. Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος.

Katsouda, G. 2009. The terms contamination and blending in the Greek bibliography: Problems and solutions. In M. Baltazani, G. Giannakis, A. Tsangalidis & G. Xydopoulos (eds), Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics. Ioannina: University of Ioannina, 885-896.

Κατσούδα, Γ. & Π. Κρητικού. 2010. Οπτικοί συμφυρμοί: Παραδείγματα από τον Τύπο. Στο Α. Χριστοφίδου (επιμ.), Δελτίο Κέντρου Ορολογίας και Νεολογισμών. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 439-460.

Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας. 2013. Όψεις της νεολογίας. Σύμφυρση και επανετυμολόγηση. Αθήνα: Πατάκης.

Koutita-Kaimaki M. & A. Fliatouras. 2001. Blends in Greek dialects: A morphosemantic analysis. In A. Ralli, B. Joseph & M. Janse (eds), Proceedings of the 1st International Conference of Modern Greek dialects and the linguistic theory. Patras: University of Patras, 117-130.

Kubozono, H. 1990. Phonological constraints on blending in English as a case for phonology-morphology interface. Yearbook of Morphology 3: 1-20.

Lehrer, A. 2007. Blendalicious. In J. Munat (ed.), Lexical creativity, text and contexts. Amsrerdam/Phalabelphia: John Benjamins Publishing Company, 116-133.

López Rúa, P. 2002. On the structure of acronyms and neighbouring categories: A prototype-based account. English Language and Linguistics 6: 31-60.

Marchand, H. 1969. The categories and types of present-day English word-formation: A synchronic-diachronic approach. München: Beck.

Meibauer, J. 2007. Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart: J.B. Metzler.

Ξυδόπουλος, Γ. 2008. Λεξικολογία: Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκης.

Παπαναγιώτου, Χ. 2016. Μορφολογική ανάλυση του λεξιλογίου της γλώσσας του ποδοσφαίρου. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Plag, I. 2003. Word-formation in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Politis, P. 2009. Lexical variation in written sports peports. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Γλωσσολογίας. Ανακτήθηκε από http://www.linguistuoi.gr/cd_web/docs/english/029_politisICGL8_OK.pdf

Ράλλη, Α. 2007. Η σύνθεση λέξεων. Αθήνα: Πατάκης.

Ralli, A. 2009. I.E. Hellenic: Modern Greek. In R. Lieber & P. Štekauer (eds), The Oxford handbook of compounds. Oxford University Press, 453-464.

Ralli, A. 2013. Compounding in modern Greek. New York: Springer.

Ralli, A. & A. Karasimos. 2009. The role of constraints in compound formation. The case of bare-stem constraint. Lingue e Linguaggio 8: 53-74.

Ralli, A. & G. Xydopoulos. 2012. Blend formation in Μodern Greek. In V. Renner, F. Maniez & P. Arnaud (eds), Cross disciplinary perspectives on lexical blending (Trends in Linguistics). Berlin: Mouton de Gruyter.

Ronneberger-Sibold, E. 2006 Lexical blends: Functionally tuning the transparency of complex words. Folia Linguistica XL/1-2: 155-181.

Soudek, L.I. 1978. The relation of blending to English word-formation: Theory, structure and typological attempts. In W. Dressler & W. Meid (eds), Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft, 462-466.

Štekauer, P. 1991. On some issues of blending in English word formation. Linguistica Pragensia 1: 26-35.

Stockwell, R. & D. Minkova. 2001. English words: History and structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Zwicky, A. & G. Pullum. 1987. Plain morphology and expressive morphology. In J. Aske, N. Beery, L. Michaelis & H. Filip (eds), Berkeley Linguistics Society: Proceedings of the thirteenth annual meeting, General session and parasession on grammar and cognition. Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 330-340.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Χρήστος Παπαναγιώτου

e-ISSN: 2529-1114

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, unless otherwise stated.