Η διδασκαλία της γλώσσας στην ύστερη νεωτερικότητα: Αναζητώντας τους όρους μιας επιστημολογικής προσέγγισης

Φίλιππος Τεντολούρης, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Abstract


In our presentation we investigate the epistemological conditions of the development of grammar-translation, structural and communicative language teaching methods. First, we argue that a social epistemological perspective can contribute to this investigation. Secondly, we identify the basic cultural and social features of late modernity and present how these features are related to communicative language teaching methods. Finally, using Thomas Kuhn’s (1970) paradigm theory we construct an epistemological perspective which can show the epistemological conditions of language teaching in general.

Keywords


γλωσσοδιδακτική, επικοινωνιακό-λειτουργικό παράδειγμα, επιστημολογία, θεωρία παραδειγμάτων, ύστερη νεωτερικότητα

References


Althusser, L. 1978. Θέσεις. Αθήνα: Θεμέλιο.

Αυγελής, Ν. 1998. Φιλοσοφία της επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Baudrillard, J. 1981. Simulacres et simulations. Paris: Galilee.

Bloomfield, L. 1984. Language. Chicago: The University of Chicago Press.

Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Chouliaraki, L. & N. Fairclough. 1999. Discourse in late modernity. Rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Egan-Robertson, A. & D. Bloome. (eds). 1998. Students as researchers of culture and language in their own communities. Cresskill, New Jersey: Hampton Press.

Fairclough, N. (ed.). 1992. Critical language awareness. London, New York: Longman.

Fairclough, N. 2009. A dialectical-relational approach to critical discourse analysis in social research. In R. Wodak & M. Meyer (eds), Methods of critical discourse analysis. London: Sage, 162-186.

Firth, J.R. 1957. Papers in Linguistics 1934-1951. London: Oxford University Press.

Gee, J.P., G. Hull & C. Lankshear. 1996. The new work order: Behind the language of the new capitalism. Sydney: Allen & Unwin.

Giddens, Α. 1991. Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Stanford: Stanford University Press.

Habermas, J. 1972. Knowledge and human interests. London: Heinemann.

Halliday, M.A.K. 1973. Explorations in the functions of language. London: Edward Arnold.

Hymes, D. 1972. On communicative competence. In J.B. Pride & J. Holmes (eds), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 269-293.

Ivanič, R. 1998. Writing and identity: The discoursal constuction of identity in academic writing. Amsterdam: Benjamins.

Kress, G. & T. Van Leeuwen. 1996. Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge.

Κουζέλης, Γ. 1996. Η φαντασία στην επιστήμη. Στο Γ. Κουζέλης & K. Ψυχοπαίδης (επιμ.), Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Νήσος, 9-32.

Kuhn, T. 1969. Comment. Comparative Studies in Society and History, 11(4): 403-412.

Kuhn, T. 1970. The structure of scientific revolutions. Chicago: Chicago University Press.

Marx, K. & F. Engels. 1970. German ideology, Part 1 and selections from Parts 2 and 3. London: Lawrence & Wishart.

Μήτσης, Ν. 1998. Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας: Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.

New London Group. 1996. A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard Educational Review 66(1): 60-92.

Popper, K. 1959. The logic of scientific discovery. London: Hutchinson.

Prior, P. 1998. Writing/disciplinarity: A sociohistoric account of literate activity in the academy. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Richards, J. & T. Rodgers. 2001. Approaches and methods in language teaching (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Saussure, de F. 1979. Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης.

Savignon, S. 1983. Communicative competence: Theory and classroom practice. Reading, MA: Addison-Wesley.

Street, B. 1995. Social literacies: Critical perspectives on literacy in development, ethnography and education. London: Routledge.

Street, B. 2009. The future of ‘social literacies’. In M. Baynham & M. Prinsloo (eds), The future of literacy studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 21-37.

Street, B. & C. Leung. 2010. Sociolinguistics, language teaching and new literacy studies. In N. Hornberger & S. McKay (eds), Sociolinguistics and language education. Bristol/ Buffalo/ Toronto: Multilingual Matters, 290-316.

Φουρτούνης, Γ. 1998. Για τους όρους θεμελίωσης της επιστημολογίας του Αλτουσέρ. Virtual School, The sciences of Education online 1(3). Aνακτήθηκε 13-12-2011 από

http://www.auth.gr/virtualschool/1.3/TheoryResearch/FourtounisAlthusser.html.

Widdowson, H. 1978. Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press.

Widdowson, H. 1990. Aspects of language teaching. Oxford: Oxford University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Φίλιππος Τεντολούρης, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

e-ISSN: 2529-1114

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, unless otherwise stated.