Κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας στην κατάρτιση καθηγητών της γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Ευαγγελία Μουσούρη

Abstract


Language appropriation is a constituent element of the plurilingual approach and is nowadays governed by parameters and characteristics that should be taken into account in the initial and continuous training of teachers. Teachers are faced with new sociolinguistic and teaching contexts, with plurilingual students who have diverse learning needs. The article attempts to outline those plurilingual approaches that form the basis of a reflection for the conception and formation of programs for initial and continuous training which provides the instructor the opportunity to build a reflective attitude towards teaching / learning procedure.

Keywords


πολυγλωσσία, πολυγλωσικό ρεπερτόριο, κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, κατάρτιση καθηγητών ξένων γλωσσών, κοινωνιογλωσσικες προσεγγίσεις, αναστοχαστική προσέγγιση

References


Abric, J.-C. 1994. L’étude expérimentale des représentations sociales. Στο D. Jodelet (επιμ.), Les Représentations Sociales. Paris: PUF, 187-203.

Beacco, C. 2005. Langues et répertoire de langues: Le plurilinguisme comme « manière d’être » en Europe. Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe – De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue. Strasbourg: Conseil de l’Europe.

Bretegnier, A. 2009. Histoires de langues en formation. Construire une démarche de recherche-intervention alter-réflexive. Στο E. Huver & M. Molinié (επιμ.), Carnets d’Ateliers de Sociolinguistique, Praticiens et chercheurs à l’écoute du sujet plurilingue, réflexivité et interaction biographique en sociolinguistique et en didactique, 4. Ανακτήθηκε τον Δεκέμβριο 2013 από το

http://www.u-picardie.fr/LESCLaP/IMG/pdf/A-_Bretegnier_-_Histoires_de_langues_en_formation-2_cle449b79.pdf

Candelier, M. 2011. Le CARAP – un cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. Compétences et ressources, Graz: Conseil de l’Europe, Centre européen pour les langues vivantes.

Castellotti, V. 2001. Retour sur la formation des enseignants : quelle place pour le plurilinguisme ? Études de linguistique appliquée, 123-124: 365-372.

Castellotti, V. & D. Moore. 2002. Représentations sociales des langues et enseignements. Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue. Strasbourg: Conseil de l’Europe.

Castellotti, V. & D. Moore. 2006. Parcours d’expériences plurilingues et conscience réflexive. Le portfolio européen des langues pour le collège. Στο M. Molinié (επιμ.), Biographie langagière et apprentissage plurilingue, Le Français dans le Monde, Recherches et Applications 39: 54-68.

Castellotti, V. & D. Moore. 2009. Dessins d’enfants et constructions plurilingues. Territoires imagés et parcours imaginés. Στο M. Molinié (επιμ.), Le dessin réflexif. Élément pour une herméneutique du sujet plurilingue. Cergy Pontoise: Université de Cergy Pontoise, 45-85.

Causa, M. & L. Cadet. 2006. Devenir un enseignant réflexif. Quels discours ? Quels modèles ? Quelles représentations ? Στο M. Molinié (επιμ.), Biographie langagière et apprentissage plurilingue, Le Français dans le Monde, Recherches et Applications 39: 69-83.

Cavalli, Μ. & D. Coste. 2009. L’éducation plurilingue et interculturelle comme projet. Strasbourg: Conseil de l’Europe.

Coste, D. 2011. L’enseignement des langues vivantes, perspectives. La notion de compétence plurilingue. Ανακτήθηκε τον Μάρτιο 2014 από το

http://eduscol.education.fr/pid25239-cid46534/la-notion-de-competence-plurilingue.html

Cuq, J.-P. 2003. (επιμ.) Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: Clé International.

Giordan, A. (επιμ.). 1983. L’élève et les connaissances scientifiques. Bern: P. Lang.

Jodelet, D. 1994. Représentations sociales: un domaine en expansion. Στο D. Jodelet (επιμ.), Les Représentations Sociales. Paris: PUF, 31- 61.

Lüdi, G. 2005. L’intérêt épistémologique de l’autobiographie linguistique pour l’acquisition/ enseignement des langues. Στο M.-A. Mochet κ.ά. (επιμ.), Plurilinguisme et apprentissages. Mélanges Daniel Coste. Lyon: ENS Lettres et Sciences humaines, 143-154.

Macaire, D. 2008. D’une didactique des langues à une didactique des plurilinguismes ? Réflexions pour la recherche. Les Cahiers de l’ACEDLE Recherches en didactique des langues – L’Alsace au cœur du plurilinguisme 5(1): 3-40. Ανακτήθηκε τον Ιανουάριο 2014 από το

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/48/99/PDF/Macaire_Cah5-1.pdf

Molinié, M. 2006. Introduction. Une approche biographique des trajectoires linguistiques et culturelles. Στο M. Molinié (επιμ.), Le Français dans le Monde, Recherches et Applications 39: 6-10.

Molinié, M. 2009. Le dessin réflexif: acte 1. Στο M. Molinié (επιμ.) Le dessin réflexif. Élément pour une herméneutique du sujet plurilingue. Amiens : CRTF-Encrages, Belles Lettres, 9-27.

Moore, D. 1996. Bouées transcodiques en situation immersive ou Comment interagir avec deux langues quand on apprend une langue étrangère à l’école. AILE, Le Bilinguisme 7: 95-121.

Perregaux, C. 2002. (Auto)biographies langagières en formation et à l’école: pour une autre compréhension du rapport aux langues. Bulletin VALS-ASLA 76: 81-94.

de Pietro, J.-F., M. Matthey & B. Py. 2004. Acquisition et contrat didactique: les séquences potentiellement acquisitionnelles dans la conversation exolingue. Στο L. Cajo, M. Matthey, D. Moore & C. Serra (επιμ.), Un parcours au contact des langues. Textes de Bernard Py commentés. Paris: LAL, Crédif, Didier, 79-93.

Συμβούλιο της Ευρώπης. 2001. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Στρασβούργο: Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία, Επιτροπή Παιδείας, Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών. Ανακτήθηκε τον Δεκέμβριο 2013 από το

http://www.komvos.edu.gr/Common%20European%20Framework.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ευαγγελία Μουσούρη

e-ISSN: 2529-1114

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, unless otherwise stated.