Δομές συμφωνίας στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. H ιεραρχία των γραμματικών χαρακτηριστικών

Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα

Abstract


In this paper we examine the impact that nominal features like gender, number and case have in the formation of internal and external agreement constructions in Greek as an L2. The idea is that the importance and the role of each feature in an agreement construction depend on its place in a markedness hierarchy. Thus, contextual features like case and number are predictable by non-native speakers due to their role in syntax and are ranked lower in the hierarchy. In contrast, inherent lexical features like gender are not easily predictable and are ranked higher. The hierarchy is built on morphological grounds as well as on external evidence like (a) the acquisition of each nominal feature in different periods by native speakers, and (b) the errors and learning strategies adopted by non-native speakers of Greek in producing agreement structures.

Keywords


αριθμός, γένος, συμφωνία, ιεραρχία χαρακτηριστικών, πτώση, χαρακτηριστικά

References


Agathopoulou, E., D. Papadopoulou, & K. Zmijanjac. 2008. Noun-adjective agreement in L2 Greek and the effect of input-based instruction. Journal of Applied Linguistics 24, 9-33.

Agathopoulou, E. & D. Papadopoulou. 2011. Probing the adult initial state of non-native Greek: a case study. In E. Kitis, N. Lavidas, N. Topintzi & T. Tsangalidis (eds), Selected papers from the 19th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 19), 3-5 April 2009, Thessaloniki. Aristotle University of Thessaloniki, 77-86.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. 2012. Το γραμματικό γένος στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 32: 443-456.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου. 2003. Συγχρονικές και διαχρονικές τάσεις στο γένος της ελληνικής: Μια θεωρητική προσέγγιση. Στο Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Ράλλη & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.), Το Γένος. Αθήνα: Πατάκης, 13-56.

Baerman M., D. Brown & G. Corbett. 2005. The syntax – morphology interface. A study of syncretism. Cambridge: Cambridge University Press.

Βαρλοκώστα, Σ. 2005. Η κατάκτηση του γένους, του αριθμού και της πτώσης στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Ενδείξεις από παιδιά μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Χειρόγραφο. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Blake, B. 2001. Case. Cambridge: Cambridge University Press.

Booij, G. 1995. Inherent versus contextual inflection and the split morphology hypothesis. In G. Booij & J. von Marle (eds), Yearbook of morphology 1995. Dortrecht: Kluver, 1-16.

Bybee, J. 1985. Morphology. A study of the relation between meaning and form. Amsterdam: John Benjamins.

Γαβριηλίδου Ζ. & Α. Ευθυμίου. 2003. Η κατάκτηση του γένους της ελληνικής από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Πιλοτική μελέτη). Στο Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Ράλλη & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.), Το Γένος. Αθήνα: Πατάκης, 190-208.

Grosu, A. 1994. Three studies in locality and case. London: Routledge.

Halle, M. & A. Marantz. 1994. Distributed Morphology and the pieces of inflection. In K. Hale & S.J. Keyser (eds), The view from Building 20: Essays in Honor of Sylvain Bromberger. Cambridge MA: The MIT Press, 111-176.

Harley, H. 1994. Hug a tree: Deriving the morphosyntactic feature hierarchy. In A. Carnie and H. Harley (eds), Papers on phonology and morphology: MIT Working Papers in Linguistics 21. Cambridge, MA: MIT Working Papers in Linguistics, Department of Linguistics, MIT, 289-320.

Harley, H. & E. Ritter 2002. Structuring the bundle: A universal morphosyntactic feature geometry. In H. Simons & H. Weise (eds), Pronouns: Features and representation. Amsterdam: John Benjamins, 23-39.

Kakarikos, K. 2010. Feature hierarchy and nominal inflection. Evidence from Ancient Greek. In A. Ralli, G. Booij, S. Scalize & A. Karasimos (eds), Proceedings of the 7th Mediterranean Morphology Meeting. Morphology and diachrony Nicosia, Cyprus: 10–13 September 2009. University of Patras, Universiteit Leiden, Università degli Studi di Bologna, 18-38.

Κόντα, Ε. 2012. Η απόδοση γένους στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: ενδείξεις από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 32: 387-400.

Marinis, Th. 2001. Feature Specification in the Modern Greek DP. Στo Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Λευκωσία, 17-19 Σεπτεμβρίου 1999. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 512-519.

Παπαδοπούλου, Δ., K. Zmijanjac & Ε. Αγαθοπούλου. 2010. Απόκτηση της συμφωνίας ουσιαστικού-επιθέτου στην ελληνική ως Γ2: Συγκριτική μελέτη δύο διδακτικών παρεμβάσεων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30: 487-502.

Ralli, A. 1999. Inflectional features and the morphological module hypothesis. In A. Kakouriotis & V. Bolla-Mavrides (eds), Working Papers in Theoretical and Applied Linguistics 6. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 111-141.

Ralli, A. 2000. A feature-based analysis of Greek nominal inflection.Glossologia 11-12: 201-227.

Ralli, A. 2001. Gender in Greek nouns. Στo Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 154-162.

Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.

Stump, G. 2006. Inflectional morphology. A theory of paradigm structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Τσιμπλή, Ι. 2003. Η κατάκτηση του γένους στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Στο Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Ράλλη & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.), Το Γένος. Αθήνα: Πατάκης, 168-189.

Tsimpli, I., A. Roussou, G. Fotiadou & M. Dimitrakopoulou. 2007. The syntax/morphology interface: Agree relations in L1 Slavic/L2 Greek. In G. Tsoulas & A. Galani (eds), Proceedings of 7th International Conference on Greek Linguistics (ICGL7), York, 8-10 September 2005, 1-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα

e-ISSN: 2529-1114

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, unless otherwise stated.