Ο συνδετικός κρίκος της Θρησκευτικής εκπαίδευσης, των Θρησκευτικών Σπουδών και της Θεολογίας

Ευθυμία Γώτη

Περίληψη


Στην παρούσα μελέτη ορίζονται οι έννοιες της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, των Θρησκευτικών Σπουδών και της Θεολογίας και διερευνάται η μεταξύ τους σχέση. Ειδικότερα, εξετάζεται η συμβολή της Θεολογίας στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και οι πιθανές αποχρώσεις του μετασχηματισμού της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης σε Θρησκευτικές Σπουδές. Η Θρησκευτική Εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο συνεισφέροντας  στα παιδιά να βρουν κατεύθυνση στη ζωή τους και να δώσουν νόημα και αξία στις ενέργειές τους. Οι μαθητές/τριες, δε χρειάζονται περισσότερες γνώσεις, αλλά ουσιαστικές και καίριες κατευθύνσεις για μια ισορροπημένη και υγιή ζωή. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο απαιτείται η συνύπαρξη, η συνεργασία και η συμπόρευση της Θρησκευτικής εκπαίδευσης και της Θεολογίας, διότι η Θεολογία μπορεί δυναμικά να προσφέρει στην ανάπτυξη της  θρησκευτικής αντίληψης.


Λέξεις κλειδιά


Θεολογία, Θρησκευτική Εκπαίδευση, Θρησκευτικές Σπουδές

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ashton, E. (1992) “The Junior school Child: developing the Concept of God”in Watson, B. Priorities in Religious Education. A Model for the 1990s and beyond, London: The Falmer Press, pp.165-182.

Astley, J. (1996) “Theology for the Untheological? Theology, philosophy and the classroom” in Astley, J. & Francis, L. (eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Contradictions, London: SPCK, pp.60-77.

Bastide, D. (1989) Religious Education 5-12, London:The Falmer Press.

Cole, O. (1982) Religion in the Multi-faith School, in Hull, J. (ed) New Directions in Religious Education, Sussex: The Falmer Press, pp171-177.

Cooling, T. (1994) A Christian Vision For State Education, London: SPCK

Cooling, T. (1996) “Education is the Point of Re -not Religion? Theological reflections on the SCAA model Syllabuses”, in Astley, J. & Francis, L. (eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Contradictions, London: SPCK, pp.165-183.

Cooling, T. (2000) “ The Stapleford Project: Theology as the basis for Religious Education” in Grimmitt, M. (ed) Pedagogies of Religious Education. Case studies in the research and development of good pedagogic practice in RE, Great Wakering: McCrimmon, pp. 153-169.

Cooling, T. (2009), Doing God in Education, London: THEOS

Copley, T. (1997) Teaching Religion. Fifty years of Religious Education, Exeter: University of Exeter Press.

Cush, D. (1999) “ The Relationship between Religious Studies, Religious Education and Theology: Big Brother, Little Sister and The Clerical Uncle?” British Journal of Religious Education, 21;3, pp.137-146.

D’Costa, G.(1997) “Theology of religions” in Ford, F.D.(ed) The Modern Thelogians, Oxford: Blackwell.

Davies, E.R. (1974) A Christian Theology of Education, Nutfield, Surrey: Denholm House Press.

Dean, L. (1971) Religious Education for Children, London: Ward Lock Educational.

Ferré, F.S.N. (1967) A Theology for Christian Education, Philadelphia: The Westminster Press.

Gill, R. (1996) “Sociology, Theology and Religious Education” in Astley, J. & Francis, L. (eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Contradictions, London: SPCK, pp. 95-113.

Grimmitt, M. (2000) “ The Captivity and Liberation of Religious Education and the Meaning and Significance of Pedagogy” in Grimmitt, M. (ed) Pedagogies of Religious Education. Case studies in the research and development of good pedagogic practice in RE, Great Wakering: McCrimmon, pp.7-23.

Hardy, W.D. (1996) “Theology and the Cultural Reduction of Religion” in Astley, J. & Francis, L. (eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Contradictions, London: SPCK, pp.16-37.

Hull, J. (1985) “ A response to Carl – Ernst Nipkow” in Felderhof, M.C. (ed) Religious Education in a Pluralistic Society, London: Hodder and Stoughton, pp. 39-55.

Hull, J. (1996) “Freedom and Authority in Religious Education” in Gates, B. (ed), Freedom and Authority in Religions and Religious Education, London: Cassell, pp.97-111.

Hull, J. (1997) “Theological Conversation with Young Children” British Journal of Religious Education, 20:1, pp.7-13.

Hull, M. J. (2000) “Religion in the service of the child project: The Gift Approach to Religious Education” in Grimmitt, M. (ed) Pedagogies of Religious Education. Case studies in the research and development of good pedagogic practice in RE, Great Wakering: McCrimmon, pp.112-129.

Kay, W. (2003) Lectures in “Multicultural Society and World Religions”.

Mitchel, B. (1996) “PostScript: Conversation and criticism in Astley, J. & Francis, L. (eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Contradictions, London: SPCK, pp.271-277.

Netto, B. (1989) “ On removing Theology from Religious Education” British Journal of Religious Education, 11:3, pp.163-168.

Newbigin, L. (1982) “Teaching Religion in a Secular Plural Society” in Hull, J. (ed) New Directions in Religious Education, Sussex: The Falmer Press, pp.97-107.

Nichols, K. (1996) “Imagination and Tradition in Religion and Education” in Astley, J. & Francis, L. (eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Conradictions, London: SPCK, pp.184-197.

Nipkow, E. K. (1996) “Pluralism, Theology and Education: A German Perspective” in Astley, J. & Francis, L.(eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Contradictions, London: SPCK, pp.38-59.

Rankin, J. (1995) “Christianity as a world religion: the educational implications”, in Smart, N. & Erricker, C. (eds.) Teaching Christianity. A World Religions Approach, Cambridge: Lutterworth Press, pp.2-9.

Smart, N. (1993) “Foreword” in Erricker, C. (ed), Teaching World religions, Oxford: Heinemann.

Thatcher, A. (1996) “Policing the Subline”: a wholly (holy?) ironic approach to the spiritual development of children” in Astley, J. & Francis, L. (eds) Christian Theology & Religious Education. Connections and Contradictions, London: SPCK, pp.117-139.

Watson, B. (1993) The Effective Teaching of Religious Education, Harlow: Longman.

Webster, D. (1980) “ Creativity Within Religious Education: A note towards the significance for Religious Education of a Dialogue between Christian Theology and Humanistic Psychology” British Journal of Religious Education, 2:4, pp.129-135.

Wilson, J. (1992) “First Steps in Religious Education” in Watson, B. Priorities in Religious Education. A Model for the 1990s and beyond, London: The Falmer Press, pp. 10-25.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ευθυμία Γώτη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791