Για δες περβόλι όμορφο: ο κόσμος μας, ένα στολίδι

Ελπίς Τοκμακίδου

Περίληψη


Στην εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση για τη διαπραγμάτευση της θεματικής ενότητας «Ο κόσμος μας, ένα στολίδι» στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (ΔΣ). Η ένταξη των μαθητών/τριών «στον κόσμο της θρησκείας» έχει στον πυρήνα της το θέμα της «δημιουργίας του κόσμου», της θέσης του ανθρώπου μέσα σε αυτόν αλλά και της ευθύνης για την προστασία του. Η σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης επιδιώκεται μέσα από μια ποικιλία στρατηγικών και διδακτικών επιλογών κατά την επεξεργασία ενός εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνει ηχητικές καταγραφές, κείμενα, εικόνες και βίντεο στην προοπτική της πολλαπλής αναπαράστασης του νοήματος και της αξιοποίησης πληροφοριών από διαφορετικά σημειωτικά συστήματα. Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/τριών στις προτεινόμενες δραστηριότητες φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πολλαπλών μορφών γραμματισμού, εύρεσης και παρουσίασης πληροφοριών, διαλόγου, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης, αλλά και της οικολογικής τους συνείδησης.


Λέξεις κλειδιά


δημιουργία του κόσμου, γένεσις, κατακλυσμός, θρησκευτικός γραμματισμός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Cope, Μ. & Kalantzis, Β., (2001). Γλώσσα της εικόνας και Εκπαίδευση, στο Α.-Φ.Χριστίδης, Μ.Θεοδωροπούλου, (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 214-216.

Kress, G. (1999), Education for the 21st Century, Inaugural Lecture, Institute of Education, University of London.

Γιαγκάζογλου, Στ., (χ.χ.) Το μάθημα των Θρησκευτικών στη δημόσια εκπαίδευση: Φυσιογνωμία, σκοποί, περιεχόμενο, νέα βιβλία, διαθεματική προσέγγιση, ευρωπαϊκή προοπτική, θεολογία της ετερότητας, Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο.

Διαμαντής, Φ., (2015). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών Δημοτικού- Γυμνασίου. Παιδαγωγικές παραδοχές και ένα παράδειγμα διερευνητικής διδακτικής στρατηγικής, Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, Στο Γούσιας, Φ., (Επιμ.), Περιοδικό Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, Ιανουάριος, τ.5ο, σελ. 104-112, διαθέσιμο στο Διαδίκτυο.

Ι.Ε.Π. (2011). Πρόγραμμα σπουδών για στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου, Διατίθεται στο διαδίκτυο, προσπελάστηκε στις 2/2/2016.

Ι.Ε.Π.(2011β). Οδηγός Εκπαιδευτικού: Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, Διατίθεται στο διαδίκτυο, προσπελάστηκε στις 2/2/2016.

Κόπτσης, Α., (2006). Η διαθεματική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Βάνιας.

Μαρκαντώνης, Ευαγ. (2015). Η συμβολή της σύγχρονης σχολικής θρησκευτικής αγωγής στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος 8-10 Μαΐου 2015, Διατίθεται στο Διαδίκτυο, προσπελάστηκε 27-3-2017.

Ματσαγγούρας, Η., (2007). Σχολικός Εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρη.

Μητροπούλου, Β., (2007). Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.

Μητροπουλου, Β., (2015). Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης: προτάσεις εφαρμογής στη διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ, Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη.

Μητροπούλου, Β., Κόπτσης, Α., Βασιλόπουλος, Χ., (2006). Μια μελέτη περίπτωσης για την Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Χρήσης Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τα Θρησκευτικά στο Δημοτικό. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ- ΔΤΠΕ με θέμα «Εκπαίδευση και νέες Τεχνολογίες» (σσ. 283-291). Αθήνα.

Μητροπούλου,Β., (2008). Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη: Βάνιας-Μητροπούλου.

Μιχαηλίδης, Τ.& Ζήκος, Ν., (2016). Διαθεματικότητα και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: Από τη διδασκαλία των επιστημών στη διδασκαλία της «επιστημονικότητας», στο Γρόσδος, Στ.(επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προγράμματα Σπουδών- Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον, τόμος Β, (σσ.482-492) Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας, PIERCE- Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας. Διατίθεται στο Διαδίκτυο, προσπελάστηκε 27-3-2017.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ελπίς Τοκμακίδου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791