Η αναζήτηση του Θεού μέσα από την ποίηση

Μαρία Κούντη, Αικατερίνη Λαλαγιάννη

Περίληψη


Με πρώτιστους στόχους την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, την ενεργή συμμετοχή αλλά και την αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα των Θρησκευτικών, επιχειρείται η ανίχνευση της καθολικότητας της θρησκευτικής αναζήτησης στην πορεία του ανθρώπου. Η παρούσα διδακτική πρόταση αποσκοπεί στη διερεύνηση της προσπάθειας του ανθρώπου να προσεγγίσει τον Θεό και να επικοινωνήσει μαζί του. Ειδικότερα, οι μαθητές «διαβάζουν» επιλεγμένα κείμενα από  την Πατερική αλλά και την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και επιχειρούν να εντοπίσουν την  έμφυτη επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει την αλήθεια, να προσδιορίσει τα όριά της και να  αναζητήσει τον Θεό. Κατανοούν ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά  ζητά να ανακαλύψει μια οδό κοινωνίας και λυτρωτικής σχέσης με τον Θεό. Οι μαθητές  συνειδητοποιούν ότι κοινή είναι πάντοτε, σε όλα τα χωροχρονικά σημεία της ιστορίας, η προσπάθεια του ανθρώπου, να γνωρίσει εμπειρικά τον Θεό. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συνθέσουν αντίστοιχα ενδοπλαισιακά ποιητικά κείμενα στη Νέα Ελληνική και υπομνηματίζοντας επιλεγμένα έργα τέχνης με τους στίχους των ποιητικών κειμένων που μελετούν συγκροτούν ένα πολυτροπικό κείμενο.


Λέξεις κλειδιά


αναζήτηση του Θεού, κριτικός και οπτικός γραμματισμός, καλλιτεχνική ενσυναίσθηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναγνωστόπουλος, Β. (1997). Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού. Αθήνα: Καστανιώτης.

Αναγνωστόπουλος, Β. (1999). Λαϊκή παράδοση και σχολείο. Αθήνα: Καστανιώτης.

André, C. (2005). Comment faire entrer la poésie à l’école maternelle? IUFM de Bourgogne, Mémoire.

Αποστολίδου, Β. (2012). Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες

αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ανακτήθηκε από:http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf

Αραμπατζής, Χ. (2014). Θέματα εκκλησιαστικής γραμματολογίας και πατερικής ερμηνευτικής. Θεσσαλονίκη: Ostracon.

Βαλσάμης, Γ. (2012). Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων. Ανακτήθηκε από:http://www.ellopos.gr/symeo.

Bernardakis, G. (1888-1896). Plutarch, Moralia. Leipzig: Teubner.

Bowra, C. M. (1980-1982).Greek Lyric Poetry (Ι. Ν. Καζάζη, μετάφρ.). Αθήνα: ΜΙΕΤ.

Czarnecki, Κ. (2009). How digital storytelling builds 21st century skills. Library Technology Reports,45(7), 15-19.

Dewey, J. (1910). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: Heath &

Co.

Eisner, E. (2002).The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press.

Fairclough, H. R. (1926). Horace, Satires, Epistles, The Art of Poetry. Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard University

Press.

Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts.

Giovannini, G. (1950). Method in the Study of Literature in Its Relation to the Other Fine Arts. The Journal of Aesthetics and

Art Criticism, 8 (3), 185-195.

Greenberg, C. (1940). Towards a newer Laokoon. Partisan Review, 7, 296-310.

Greene, M. (2000). Releasing the Imagination. San Francisco: Jossey-Bass.

Καζάζης, Ι. Ν.(2000). Λυρική Ποίηση. Ο αρχαϊκός λυρισμός ως μουσική παιδεία (τόμος Α΄). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Καζάζης, Ι. Ν. & Καραμήτρου, Α. (2001). Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης (σχολικό εγχειρίδιο). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κογκούλης, Ι. (2008). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.

Koder, J. (1969, 1971, 1973). Syméon leNouveau Théologien: Hymnes, Sources Chrétiennes 156, 174, 196. Paris: Éditions du

Cerf.

Κόκκος, Α. και συνεργάτες (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κονομής, Ν. Χ. (1991). Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, Ανθολογία Ι, Χορική Ποίηση. Ηράκλειο.

Κουτσογιάννης, Δ. (2002). Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Από το

εκπαιδευτικό λογισμικό στον κριτικό τεχνογραμματισμό, στο Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε. Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Αθήνα: Καστανιώτη, 393-419.

Κουτσογιάννης, Δ. (2007). Γραμματισμός και Τεχνολογικός Γραμματισμός. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών, 3, 21-28, Πάτρα: ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ).

Kullo-Abbott, T. & Polman, J. (2008). Engaging student voice and fulfilling curriculum goals with digital stories. THEN:

Journal, Technology Humanities Education and Narrative, 5, 38-60.

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρη.

Ματσαγγούρας, Η. (2007). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική

Πράξη (τόμος Β΄). Αθήνα: Gutenberg.

Ματσούκας, Ν. (2002). Ιστορία της Φιλοσοφίας Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

McGuckin, Α. J., (2005). A Neglected Masterpiece of the Christian Mystical Tradition: The Hymns of Divine Eros by the

Byzantine Poet Symeon the New Theologian (949-1022). Spiritus, 5, 182-202.

Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. (2013). Ut pictura poesis, Το κοινωνικό πλαίσιο της τέχνης και η θεωρία της τέχνης. The Athens

Dialogues. Αθήνα: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση.

Lessing, G. E. (1964). Laocoon. Paris: Hermann.

Matthews, R. C. (1977). Semantic judgments as encoding operations: The effects of attention to particular semantic categories on the usefulness of interitem relations in recall. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 3(2), 160–173.

Mezirow, J. (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Mezirow, J. (1998). On Critical Reflection. SAGE journals, 48(3), 185–198.

Νικολαΐδου, Σ. (2007). Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιμορφωτικό υλικό για την

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 3, 100-122, Πάτρα: ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ).

Νικολαΐδου, Σ. (2009). Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Κέδρος.

Νικολαΐδου, Σ. (2014). Πώς έρχονται οι λέξεις. Τέχνη και τεχνική της δημιουργικής γραφής. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Νικολαΐδου, Σ. (2016). Η δημιουργική γραφή στο σχολείο στο Νικολαΐδου, Σ. (επιμέλεια). Η δημιουργική γραφή στο σχολείο.

Συγγραφικό εργαστήριο-Ιδέες-Εκπαιδευτικές δραστηριότητες- Σενάρια διδασκαλίας. Αθήνα: Μεταίχμιο, 103-147.

Novak, J. (1993). Human constructivism: A unification of psychological and epistemological phenomena in meaning making

International Journal of Personal Construct Psychology, 6(2), 167-193.

Ξέστερνου, Μ. (2013). Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση. Διεθνείς και ελληνικές πρακτικές. Παιδαγωγικός Λόγος, 18(1),

-60.

Olson, I. (2000). The Arts and Critical Thinking in American Education. Westport Connecticut & London: Bergin & Garvey.

Παπαδημητρακόπουλος, Π. (1973). Το Κεκραγάριον του Θείου Ιερού Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος. Θεσσαλονίκη:

Ρηγόπουλος.

Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye. Learning To Think by Looking at Art . Santa Monica: The Getty Center for Education

in the Arts.

Rotry, R. (2001). Redemtion from Egotism, James and Proust as spiritual exercises. Telos, 3(3), 243-263.

Schleicher, A. (2015). Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers. Innovative Approaches.

OECD: International Summit on the Teaching Profession.

Smeda, N., Dakich, E. & Sharda, N. (2014). The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: A comprehensive

study. Smart Learning Environments, 1(1), 1-21.

Somers, A.B. (1999). Teaching Poetry in High School. Urbana Illinois: National Council of Teachers of English.

Σουλιώτης, Μ. (2010). Αλφαβητάριο για την Ποίηση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Sylvester, R. & Greenidge, W. (2009). Digital Storytelling: Extending the Potential for Struggling Writers. Reading Teacher,

(4), 284-295.

Trimpi, W. (1973). The Meaning of Horace's Ut Pictura Poesis. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 36, 1-34.

Χοντολίδου, Ε., Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Ανακτήθηκε από: http: //www. komvos. edu. gr/ periodiko

/periodiko1st/thematikes/

Χρήστου, Π.(2006). Ελληνική Πατρολογία, τόμος Δ΄, Περίοδος Θεολογικής ακμής Δ΄ και Ε΄ αιώνες. Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Μαρία Κούντη, Αικατερίνη Λαλαγιάννη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791