Η αντιμετώπιση του φαινομένου του Διαδικτυακού Εκφοβισμού μέσα από το Μάθημα των Θρησκευτικών

Αναστασία Δ. Παπαθωμά

Περίληψη


«Η αντιμετώπιση του φαινομένου του Διαδικτυακού Εκφοβισμού (Δ.Ε.) μέσα από το ΜτΘ» ήταν ένα πρόγραμμα ενταγμένο στο πλαίσιο του ΜτΘ. Δόθηκαν από την εκπαιδευτικό στους μαθητές/τριες οι κατάλληλες κατευθύνσεις με σκοπό την έρευνα και την άντληση πληροφοριών για τον Δ.Ε. Βασικότερος σκοπός του προγράμματος ήταν η προσέγγιση και η αντιμετώπιση του Δ.Ε. μέσα από το ΜτΘ με απώτερο στόχο την ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, της ηθικής σκέψης, συμπεριφοράς, και της ηθικής συνείδησης των μαθητών, και την ανάπτυξη της θρησκευτικής τους ωριμότητας. Η διδασκαλία του ΜτΘ εφαρμόστηκε βάσει Σχεδίων Διδασκαλίας και συγκεκριμένης μεθοδολογίας (Προβληματισμός, Πληροφόρηση, Επεξεργασία και εμβάθυνση, Έρευνα, εφαρμογή, συγκέντρωση υλικού, ανάλυση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών, Έκφραση, Αξιολόγηση). Η Έρευνα καταδεικνύει το ΜτΘ ως το καταλληλότερο μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος για την αντιμετώπιση και την αποτροπή περιστατικών βίας και ότι ο Εκφοβισμός σε όλες τις μορφές των εκφάνσεών του είναι διαχειρίσιμος και ελεγχόμενος, όταν υιοθετηθούν αναχώματα, τα οποία (θα) έχουν θεολογικά (ΜτΘ) και παιδαγωγικά θεμέλια.


Λέξεις κλειδιά


μάθημα των θρησκευτικών, διαδικτυακός εκφοβισμός, σχέδια διδασκαλίας, ενσυναίσθηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βακαλούδη, Α. Δ. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες: Θεωρία και πράξη: Εισαγωγή στη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση: Φιλολογικά διαθεματικά μαθήματα με τη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστικών και δια-δικτυακών μέσων. Αθήνα: Πατάκης.

Βασιλόπουλος, Χ. Κ. (1988). Ο μαθητής ως κριτήριο του περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Δερβίσης, Σ. Ν. (1987). Σύγχρονη γενική διδακτική μεθοδολογία της διδασκαλίας (3η έκδ.). Θεσσαλονίκη: (χ.ο.).

Κακαβούλης, Α. Κ. (1994). Ηθική ανάπτυξη και αγωγή (1η έκδ.). Αθήνα: (χ.ο.).

Καμαριώτης, Θ. (2013). Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός: Αξιολόγηση και πρόληψη του φαινομένου μεταξύ μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου. Διπλωματική εργασία της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., GRI-2014-11861.

Καπατζιά, Α., & Συγκολλίτου, Ε. (2012). Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός (Cyberbullying): Το νέο πρόσωπο του σχολικού εκφοβισμού. Στο έργο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη, Β. Δεληγιάννη – Κουϊμτζή (επιμ.), Σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία: Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις, (σ. 199-204, 211, 213-214). Αθήνα: Gutenberg.

Μαγγιώρος, Ν. (2012). Η ευρωπαϊκή θρησκευτική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της απόφασης FolgerØ και των Κατευθυντήριων Αρχών του Τολέδο. Στο έργο: Δ. Α. Κούκουρα, Π. Ι. Σκαλτσής, Β. Μητροπούλου – Μούρκα (επιστημονική επιτροπή), Αγωγή αγάπης και ελευθερίας: Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Χρήστο Κ. Βασιλόπουλο, (σ. 199-223). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μαντζαρίδης, Γ. Ι. (2000). Χριστιανική Ηθική. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς.

Μητροπούλου, Β. (2004). Αρνητικές επιδράσεις του διαδικτύου στην ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη των παιδιών. Στο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ηθική και Θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή του Παιδιού». Ρέθυμνο, (σ. 475-483).

Μητροπούλου, Β. (2007). Νέες τεχνολογίες και θρησκευτική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μητροπούλου, Β. (2009). Επικαιρότητα των παιδαγωγικών αντιλήψεων του Αποστόλου Παύλου για την αγωγή των παιδιών στην οικογένεια. Στο: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Βέροιας, «Η οικογένεια: Παύλεια θεολογία και σύγχρονη θεώρηση». Βέροια, (σ. 189-208).

Μητροπούλου, Β. (2014). Εκπαιδευτικές τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο: Εφαρμογές στη θρησκευτική αγωγή (1η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Ostracon Publishing.

Μητροπούλου, Β. (2015). Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης: Προτάσεις εφαρμογής στη διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ. Θεσσαλονίκη: Ostracon.

Ξωχέλλης, Π. Δ. (2005). Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης: Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Παπαθωμά, Α. Δ. (2016). Αγαπώ και συστήνω τον τόπο μου. Στο: 1ο Διεθνές Συνέδριο Αλεξανδρούπολης, «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Διδακτικό Υλικό, Αναλυτικά Προγράμματα, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Δημοτικό», (σ. 708-718). Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016 από το: http://thraki.inpatra.gr/?page_id=58.

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1985). Εξελικτική Ψυχολογία, Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση: Σχολική ηλικία, (τ. 3ος). Αθήνα: (χ.ο.).

Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, Ε. (2002). Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Τουλούπης, Θ. Γ. (2013). Η χρήση του νέων τεχνολογιών από μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού: Ζητήματα εθισμού στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Διπλωματική εργασία της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., GRI-2013-10020.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Π.Ι. (2008). Βλέπω το σημερινό κόσμο: Δημιουργικές – Διαθεματικές Δραστηριότητες για την Ευέλικτη Ζώνη του Δημοτικού σχολείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΙΕΠ) (2016). Οδηγός Εκπαιδευτικού. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2017 από το: http://iep.edu.gr/index.php/el/home/40-thriskeftika1/523-thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy.

Χαραλαμπόπουλος, Β. Ι. (1984). Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Ειδικά και κατά μάθημα. Αθήνα: Gutenberg.

Javeau, C. (2000). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο: Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή (Κ. Τζαννόνε – Τζώρτζη, μεταφρ. – επιμ.). Αθήνα: Τυπωθήτω.

Verma, G. K., & Mallick, K. (2004). Εκπαιδευτική έρευνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές (Ε. Γρίβα μετάφρ.). Αθήνα: Τυποθήτω.

Vygotsky, L. C. (1993). Σκέψη και Γλώσσα (2η έκδ.) (Α. Ρόδη, μετάφρ.). Αθήνα: Γνώση.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Αναστασία Δ. Παπαθωμά

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791