Δράση και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου. Σενάριο μαθήματος με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας

Ευδοκία-Ευθαλία Μαλτή

Περίληψη


Στην εργασία παρουσιάζεται  μια διδακτική πρόταση, ένα σενάριο μαθήματος με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο μάθημα των Θρησκευτικών. Αφορά την υποενότητα με θέμα: «Δράση και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου». Η υποενότητα αυτή ανήκει στην Θεματική Ενότητα 5: «Ελπίδα και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου» του Διδακτικού Υλικού της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά, με βάση το Ι.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για την υλοποίηση του διδακτικού αυτού σεναρίου γίνεται χρήση του Εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου και οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε Ομάδες, χωρίς να ξεχνάμε τις γνώσεις πληροφορικής που κατέχουν, ώστε να μοιραστούν στις Ομάδες.

Το σενάριο απαιτεί τέσσερις διδακτικές ώρες. Το σενάριο είναι κατευθυνόμενο εξαιτίας των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιεί. Εμπλέκει και άλλα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου, όπως τα Καλλιτεχνικά, η Πληροφορική και η Μουσική. Αξιοποιεί τις δυνατότητες του Διαδικτύου, του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου(e-mail),το Λογισμικό Παρουσιάσεων Power Point, τον Επεξεργαστή Κειμένου Word κ.ά. Τα παιδιά, παίρνοντας τα φύλλα εργασιών, αποκτούν δεξιότητες ανάλυσης, συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, μπορούν να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα, να καλλιεργήσουν διαλογική ικανότητα με  συζητήσεις στην τάξη, να υιοθετήσουν θετική  στάση ως προς τη χρήση και χρησιμότητα του Η/Υ στην μαθησιακή διαδικασία, να εργάζονται ομαδικά. Οι διδακτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Η βιωματική – ανακαλυπτική, η διερευνητική: Οι μαθητές αναζητούν στοιχεία από τα λογισμικά των Θρησκευτικών και από προεπιλεγμένες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, η εποικοδομιστική: Οι δραστηριότητες συνδυάζουν την προϋπάρχουσα γνώση με  την νέα. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές γνωρίζουν τους « 9 μακαρισμούς» που ξεπερνούν την κοσμική λογική, κατανοούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στον αγώνα για τη μεταμόρφωση της ζωής τους, κατανοούν τους στίχους του «Ύμνου της Αγάπης» και τα υψηλά νοήματα που πηγάζουν από αυτόν, αξιολογούν την επίδραση που ασκούν τα παραπάνω έργα στην πνευματική-πολιτιστική ζωή των ανθρώπων.


Λέξεις κλειδιά


εποικοδομιστική, βιωματική –ανακαλυπτική, διδακτική μέθοδος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Μητροπούλου, Β. (2012). Το εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των Θρησκευτικών. Στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο Καθηγητή Χρήστο Βασιλόπουλο με τίτλο «Αγωγή Αγάπης και Ελευθερίας». Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σελ. 243-270.

Βακαλούδη, Α. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις Νέες τεχνολογίες: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκη

Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Λογισμικό: Νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά, Διδακτικό Υλικό Γ΄ Γυμνασίου

Λογισμικό: Διαδραστικό βιβλίο μαθητή , θρησκευτικά Α΄ Λυκείου.

Διαδικτυακές πηγές

http://iep.edu.gr:8080/index.php/el/home/40-thriskeftika1/521-thriskeftika-didaktiko-yliko-gymnasio

https://www.pemptousia.gr/2015/09/i-makarismi-anatrepoun-tin-kosmiki-logiki-i-chrisostomos/

https://www.youtube.com/watch?v=i2qP71todYo

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81

http://www.ishow.gr/productionSynopsis.asp?guid=9E1BE573-BCCC-48CA-A2DC-B7CA57917963

http://iep.edu.gr:8080/index.php/el/home/40-thriskeftika1/521-thriskeftika-didaktiko-yliko-gymnasio

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/898,3332/

http://videosmusicview.blogspot.gr/2012/11/blog-post_30.html

https://www.youtube.com/watch?v=JpsbcSF4Vqk


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ευδοκία-Ευθαλία Μαλτή

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791