Ο ψηφιακός γραμματισμός στο μάθημα των θρησκευτικών: Εφαρμογές στη διδακτική πρακτική

Χρυσούλα Γκιούρα

Περίληψη


Ο ψηφιακός γραμματισμός σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για να προσεγγίζει, διαχειρίζεται, αξιολογεί και δημιουργεί πληροφορίες, ώστε να λειτουργεί στην κοινωνία της γνώσης με τη διττή ενεργοποίηση του χρήστη ως «αναγνώστη-συγγραφέα».Το περιεχόμενο των Θρησκευτικών δεν μπορεί να «προσφέρεται» μόνο ως απλή πληροφορία, θα πρέπει να δημιουργεί ευκαιρίες για έρευνα και ανακάλυψη από τους ίδιους τους μαθητές. Έναν τέτοιο συνδυασμό, εμπλέκοντας ταυτόχρονα και τον έντεχνο συλλογισμό στο μάθημα των Θρησκευτικών, επιχειρεί και η συγκεκριμένη παρουσίαση με τη δημιουργία και τη διάχυση ψηφιακών αφηγήσεων δημιουργικής γραφής με την ενεργό εμπλοκή πολλών μαθητών, την οργάνωση πληροφοριών (κείμενο, εικόνες, βίντεο) σε σχέση με τι μας διηγείται μια εικόνα και τη δημιουργία εικονικού μουσείου με ψηφιδωτές εικόνες που δημιούργησαν οι μαθητές της Δ' τάξης  Δημοτικού Σχολείου.


Λέξεις κλειδιά


ψηφιακή αφήγηση, δημιουργική γραφή, εικονικό μουσείο, θρησκευτικά

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αλμπανάκη, Ξ., (2013). Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, εκδ. Μπαρμπουνάκη, 2013

Αλμπανάκη, Ξ - Γκιούρα, Χ. (2014). Οι εικόνες μας διηγούνται..., 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, Νάουσα, σσ. 39-48.

Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου. Ανακτήθηκε από http://archeia.moec.gov.cy/mc/2/logotechnia.pdf

Balfe,S..(1998) Creative Writing for Health, Available on: http://www.positivehealth.com/article/stress/creative-writing-for-health.

Bebell, D. (2005). Technology Promoting Student Excellence: An investigation of the first year of 1:1 computing in New Hampshire middle schools. Boston, Massachusetts: Boston College, Technology and Assessment Study Collaborative.

Bruner, J. S. (1991). The narrative construction of reality, Στο Critical Inquiry, 18,1. σ.σ. 1-21.

Crawford, K.(1996) Vygotskian approaches to human development in the information era.Educational Studies in Mathematics. (31) 43-62.

Δημητρακοπούλου, Α.(2001). Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση τους με την Εκπαίδευση από απόσταση: Βασικές θεωρήσεις, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 27-28 Μαΐου 2001.

Keen S. (1971) Man and Myth: A Conversation with Joseph Campbell.. Psychology Today, v. 5.

Kim, Yong-Chan, Ball-Rokeach, Sandra J., (2006). Human Communication Research Volume 32, Issue 4, pages 411–439, October 2006, Community Storytelling Network, Neighborhood Context, and Civic Engagement: A Multilevel Approach.

Kolb, D., (1984).Experimental Learning: Experience as the Sourse of Learning and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Lambert J., (2013). Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community, 4th Edition, Routledge.

Lathem, S. (2005). Learning Communities and Digital Storytelling: New Media for Ancient Tradition. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2005 (pp. 2286-2291). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved April26, 2017 from http://www.editlib.org/p/19417.

LEAP21, (2012). Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Learning Activity Dimensions, 19th March 2012.

Μητροπούλου, Β. (2007). Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτική Αγωγή, Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μητροπούλου, Β. (2008). Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μητροπούλου, Β.,& Κόπτσης, Α. (2010). Ευέλικτο πρόγραμμα σε ευέλικτη τάξη με ευέλικτο δάσκαλο. Πρακτικά από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), Αθήνα 05-07/05/2010 με θέμα: «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω». (πρακτικά στο διαδίκτυο http://www.elliepek.gr/gr_html/gr_proceedings/5th_conference.html

http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Koptsis_Mitropoulou.pdf

Μητροπούλου, Β. (2015), Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης : προτάσεις εφαρμογής στη διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ, Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη.

McDrury, J. & Alterio, M., (2002). Learning Through Storytelling: Using Reflection and Experience in Higher Education Contexts. New Zealand: The Dunmore Press Limited.

Ohler, J. (2006). The world of digital storytelling. Educational Leadership, 63(4), 44-47.

Olson I. ( 2000), The Arts and Critical Thinking in American Education. Connecticut, London: Bergin and Garvey Westport.

Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά (2014), Οδηγός εκπαιδευτικού Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014, Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα).

Perkins, D.(1994) The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art. The Getty Education Institute for the Arts, Los Angeles, California.

Project Zero. Available on http://www.pz.harvard.edu/, retrieved on 28/4/2017.

Robin, B. R., & Pierson, M. E. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Information Technology Teacher Education. Phoenix, AZ.

Robin, B. (2008). The effective uses of digital storytelling as a teaching and learning tool. Hand-book of research on teaching literacy through the communicative and visual arts (Vol.2), New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Τσιλιμένη, Τ., (2007). Η αφήγηση στη σύγχρονη εποχή: Γενική και ειδική θεώρηση. Δυνατότητες και περιορισμοί για μια “νέα” συνάντηση του σύγχρονου ανθρώπου με την προφορική τέχνη του λόγου, στο Τσιλιμένη, Τ. Γραίκος, Ν. (επιμ.), Αφήγηση και Π.Ε.: Κείμενα διημερίδας στο ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου. Συνδιοργανωτές: Εργαστήριο Λόγου Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Όμιλος Φίλων Αφήγησης, ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου, σελ. 17-26, Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας, Έκδοση ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Χρυσούλα Γκιούρα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791