Το μάθημα των θρησκευτικών (ΜτΘ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με Τ.Π.Ε.

Αλέξανδρος Γκίκας

Περίληψη


Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.) διαμορφώνουν ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, όπου τα κύρια προϊόντα είναι η πληροφορία, η γνώση και η καινοτομία (Γκίκας, 2011β). Ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης, προκειμένου να συμβαδίσει με τις σύγχρονες τάσεις, διαμορφώνει συνεχώς νέα περιβάλλοντα μάθησης που αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, άλλα με βάση τεχνοκεντρικές και άλλα με βάση μαθητοκεντρικές αντιλήψεις (Αναστασιάδης, 2007).

Η πρόκληση έγκειται στο πώς η κουλτούρα των Τ.Π.Ε., είναι δυνατό να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί δημιουργικά στην ανθρωπιστική παιδεία, αναδιαμορφώνοντάς την, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς της στόχους (Βρύζας & Τσιτουρίδου, 2005). Προκειμένου λοιπόν το σχολείο και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλητικά ενδιαφέρουσες σημερινές ανάγκες, οφείλει να εμπλουτιστεί με νέες μορφές μάθησης, που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς αυτή.

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν, συνοπτικά, προσπάθεια υλοποίησης μαθημάτων (ΜτΘ), χρησιμοποιώντας Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης (Δ.Π.Μ.) μέσω της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Λέξεις κλειδιά


μάθημα των θρησκευτικών, διαδίκτυο, τηλεκπαίδευση, Δ.Π.Μ.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναστασιάδης, Π. (2007). «Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο – Εποικοδομιστική Προσέγγιση». Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου.

Αναστασίου Α., Ανδρούτσου Δ., Γεωργάλας Π. (2010), Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Κόρινθος, Σεπτέμβριος 2010. Ανακτήθηκε 26-08-2013 από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.etpe.gr/.

Βρύζας, Κ. & Τσιτουρίδου, Μ. (2005). «Πληροφορική Κουλτούρα και Εκπαίδευση». Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής, Κόρινθος.

Γκίκας, Α. (2011). «Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου μέσω της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ». Πρακτικά 8ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ « Το Ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς 2011.

Hattie, J. & Timperly, H. (2007), The power of feedback. Review of Educational Research, Vol. 77, N.1, pp. 81-112.

Husen T. (1992). Η Αμφισβήτηση του Σχολείου. Μια συγκριτική μελέτη για το Σχολείο και το μέλλον του στις δυτικές κοινωνίες. Μετάφραση Παναγιώτα Σ. Χατζηπαντελή. Αθήνα: Προτάσεις.

Καπετσώνης Κ. (2012), Η αξιολόγηση του μαθητή. Ανακτήθηκε 23/08/2013, από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/1dimkass/. (επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προπομπός, σσ. 15-31.

Keegan, D. (1996), Foundations of Distance education (3rd ed.). London: Routledge.

Keegan, D. (2001), Η ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, στο D. Keegan (επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προπομπός, σσ. 15-31.

Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μαλλιάρα Π., Σαριδάκη Α. (2013), Αξιοποίηση του Moodle στην ενίσχυση της Εποικοδομηστικής και Κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση, στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.

Καμπουράκης Γ. Λουκής Ε. (2006). e-λεκτρονική μάθηση. Αθήνα. Κλειδάριθμος.

Μητροπούλου Β. (2002). Μάθηση με Πολυμέσα: Εφαρμογή στο Σχολικό Θρησκευτικό Μάθημα. Διδακτορική Διατριβή υποβληθείσα στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο: http://hdl.handle.net/10442/hedi/14658, προσβάσιμη στις 2-11-2012.

Μητροπούλου Β. (2009). «Από τον παραδοσιακό στο διαδραστικό πίνακα. Εφαρμογή στο μάθημα των Θρησκευτικών». Απόστολος Τίτος (Επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης), περίοδος Γ΄, τεύχος 12, Απρίλιος 2009, διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: https://www.academia.edu/Από_τον_παραδοσιακό_στον_διαδραστικό_πίνακα_2009.pdf.

Μητροπούλου Β. & Γκίκας Α.(2012). «Χρήση της Τηλεδιάσκεψης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για την Πρακτική άσκηση φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών». Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», Αθήνα 20-21 Οκτωβρίου 2012.

Μητροπούλου Β. (2015). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη: Ostracon.

Μητροπούλου Β., Στογιαννίδης Α. (2015). Θεωρίες μάθησης και αγωγής. Θεσσαλονίκη: Ostracon.

Μπίκος Γ. Κ. (2012). Ζητήματα Παιδαγωγικής που θέτουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Νημά Ε. (2002), Δημιουργικότητα και σχολικές επιδόσεις μαθητών γυμνασίου. Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

Παπαδημητρίου Σ., Λαμπροπούλου Ν., Καμπύλης Π., Μηνάογλου Ν., Βιβίτσου Μ., Κονετάς Δ., Παρασκευά Μ., Οικονομάκος Η., Γκίκας Α. (2007). Πολλαπλή Χρήση της Τηλεδιάσκεψης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση των Ελλήνων Εκπαιδευτικών μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοιχτής & εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή Πρόσβαση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα 23 – 25 Νοεμβρίου 2007, τόμος Α. σσ.521-530.

Romiszowski, A. (1986), Developing auto-instructional materials. London: Kogan Page.

Rumble, G., (1989), On-Lines costs: Interactivity at a price, In Mason, R., & Kaye, A., (Eds.), Mindware: Communication, Computers and Distance Education, Oxford: Pergamon.

Τζιμογιάννης Α. (2007), Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλείο κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στο: Βασίλης Κουλαϊδής (επιμέλεια). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – Δημιουργικής Σκέψης. Αθήνα, ΟΕΠΕΚ.

Ψαλλιδάς Β. Μανούσου Ε. (2011). «H αξιοποίηση εργαλείων του web 2.0 για την εφαρμογή συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του μαθήματος της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου, των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας». Στο 6o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ‘Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης’, διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.703, προσβάσιμο στις 07-19-2014.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Αλέξανδρος Γκίκας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791