Διδασκαλία της διδακτικής ενότητας <πολίτης> στην β’ λυκείου σύμφωνα με το νέο ΠΣ των θρησκευτικών

Αντώνιος Καρβέλας

Περίληψη


Το σχέδιο διδασκαλίας για τον πολίτη έγινε στο 1ο ΓΕΛ Πεύκης στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιούν οι φοιτητές του τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ για την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.Βασίζεται στις αρχές του κονστρουκτιβισμού και της βιωματικής μάθησης και έχει τα εξής προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα α) την εξέταση της επίδρασης των θρησκευτικών πεποιθήσεων για την ιδιότητα του πολίτη και β) την αξιολόγηση των θέσεων του Χριστιανισμού για την πολιτική,την εξουσία και τον ρόλο του χριστιανού στον δημόσιο χώρο,όπως αυτά έχουν οριστεί στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Ως προσέγγιση επιλέχθηκε η θεωρία του εποικοδομισμού κατά την οποία  η διαδικασία της μάθησης στηρίζεται στην προηγούμενη γνώση των μαθητών και ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο, αναλαμβάνοντας  ενεργό ρόλο  στην διαδικασία της μάθησης.Συμπερασματικά το σχέδιο αυτό είχε επιτυχία στους περισσότερους μαθητές με βάση την αξιολόγηση που διεξήχθη,κάτι όμως που βασίζεται στην υποκειμενική μου κρίση καθώς δεν πραγματοποιήθηκε μεθοδολογία έρευνας κυρίως επειδή το σχέδιο δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βασιλόπουλος, Χ. (2006). Παιδαγωγικά Μελετήματα.Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding. The case for Constructivist Classroom (2η έκδ.). USA: ASCD.

Bruner, J.S., The process of Education, Harvart University Press, Cambridge, MA 1961

Dewey, J., Democracy and Education, Macmillan, New York 1966 (1916).

Dewey, J.S., (1938). Experience in Education, Macmillan, New York.

Flavell, J. (1985). Cognitive Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Fosnot, C. T. (1996). Constructivism: A psychological theory of learning. In C. T. Fosnot (Ed.), Constructivism: theory, perspectives, and practice, 45-69. New York: Teachers College Press.

Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική.

Kalantzis, M. & Cope, B. (2013). Νέα μάθηση. Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης (επιμ. Α. Ευγενία, μτφρ. Χ. Γιώργος). Αθήνα: Κριτική.

Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2013). Μάθηση & Διδασκαλία. Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη.

Killpatrick, W. (1919). The Project Method, Teachers College Press, New York.

Κογκούλης, Ι. Β. (2005). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη.

Kolb, D. (1984). Experimental Learning Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μ., (2011). Εκπαιδευτικοί εν Δράσει, νέα πολυτροπική διδακτική. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη.

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μ., (2015). Επιστήμες της Παιδαγωγικής και πρώτη εφηβεία, Συμβολή στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδ. Gutenberg.

Ματσαγγούρας Η. (2004). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εκδ. Γρηγόρη.

Ματσαγγούρας Η. (2005). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, Εναλλακτικές Προσεγγίσεις, Διδακτικές Προεκτάσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Piaget J., μτφ. Κίτσος, Κ. (1967). Η ψυχολογία του παιδιού, Αθήνα: εκδ. Δαίδαλος. Ι. Ζαχαρόπουλος.

Piaget J. (1969). Science of Education and the Psychology of the Child, Basic Books, New York.

Piaget J. (1971). Psychology and Epistemology, Grossman, New York.

Vygotsky, L. S. (1988). Γλώσσα και Σκέψη, μτφρ. Α. Ροδή και Χ. Σακελλαρίου, Γνώση, Αθήνα.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Αντώνιος Καρβέλας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791