Οικολογία: Η ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον

Ευθύμιος Γεωργούσης

Περίληψη


Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το ψηφιακό διδακτικό σενάριο με θέμα την «ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον» που εκπονήθηκε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της πλατφόρμας «Αίσωπος» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αρχικά παρουσιάζεται μια σύντομη αναφορά στη συμβολή και χρησιμότητα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο μάθημα των Θρησκευτικών, τις δυνατότητες της πλατφόρμας «Αίσωπος» ως εργαλείο συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων και το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής τεχνικής ‘ιστοεξερεύνηση’. Στη συνέχεια, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διδακτικής ενότητας σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών της Γ΄ Λυκείου και οι φάσεις του διδακτικού σεναρίου, που περιλαμβάνουν την περιγραφή και τη διαδικασία της εργασίας που θα υλοποιηθεί, τις παρουσιάσεις των εργασιών, τη σύνθεση του παραδοτέου και την αξιολόγηση. Μέσα από τις φάσεις του σεναρίου επιχειρείται οι μαθητές να προσεγγίσουν και να ερευνήσουν την ηθική σχέση του ανθρώπου με τη φύση  και  να ανακαλύψουν την ορθόδοξη προσέγγιση για το περιβάλλον. Μέσω της υλοποίησης του σεναρίου αναμένεται οι μαθητές να γνωρίσουν τις διαφορετικές προτάσεις περιβαλλοντικής ηθικής, να ευαισθητοποιηθούν και να αναγνωρίσουν την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Στο τέλος της εισήγησης αναφέρονται κάποιες σκέψεις για την εφαρμογή και αξιολόγηση του σεναρίου που αποσκοπούν στην πιθανή βελτίωσή του.


Λέξεις κλειδιά


οικολογία, περιβαλλοντική ηθική, ορθόδοξη διδασκαλία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Έκδοσις ακριβὴς της ορθοδόξου πίστεως, Κεφ. 16 (PG 94, 864C-865A).

Αββάς Ισαὰκ ο Σύρος. (1991). Λόγοι Ασκητικοί ΞΒ-ΠΣΤ΄. Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονίκη: Πατερικές Εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Allan, J. & Street, M. (2007). The quest for deeper learning: an investigation into the impact of a knowledgepooling WebQuest in primary initial teacher training. British Journal of Educational Technology, 38(6), 1102-1112.

Bloom, B. Englehart, M. Hill, W. Furst, E. & Krathwohl, D. (1956).Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook:1 Cognitive domain. New York: Longman Green.

Bookchin, M. (2000). Τί Είναι η Κοινωνική Οικολογία (μετ. Μ. Κορακιανίτης). Αθήνα: Βιβλιοπέλαγος.

Bruner, J., S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31(1).

Γαβριλάκης, Κ. & Λιαράκου, Γ. (2012). Η Ιστοεξερεύνηση. Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος επιμόρφωσης στις καινοτόμες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Γεωργόπουλος, Αλ. & Καραγεωργάκης, Στ. (2005). Όταν η Περιβαλλοντική Ηθική συναντά την Πολιτική Οικολογία. Στο Αλέξανδρος Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 819-839.

Devall, B. and Sessions, G. (2001). Deep Ecology. Στο Louis P. Pojman (ed) Environmental Ethics, Wadsworth, California.

Dodge, B. (1995). Retrieved from Some Thoughts About WebQuests. San Diego State University Department of Educational Technology.

Dodge, B. (2001a). Focus: Five Rules for Writing a Great WebQuest. Learning & Leading with Technology, 28 (8), 6-9, International Society for Technology in Education.

Dodge, B. (2001b). Retrieved from A Rubric for Evaluating WebQuests.

Ezell, D., Klein, C., Hines, R. & Hall, S. (2003). Using WebQuest with students with disabilities, Center on Disabilities. Paper presented at Technology and Persons with Disabilities Conference.

Ζηζιούλα, Ι. (Μητρ. Περγάμου) (2002). Ο άνθρωπος και το περιβάλλον: Ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Επιστήμες Τεχνολογίες αιχμής και Ορθοδοξία, 4-8 Οκτωβρίου 2002. Ανακτήθηκε 3 Απριλίου 2017.

Jamieson, Dale (2008). Ethics and the Environment: An Introduction. Cambridge University Press.

Καραϊσαρίδης, Κωνσταντίνος (πρωτοπρ.). Εισαγωγή στη συνάφεια θεολογίας και λειτουργικού λόγου (Βίβλος, Δόγμα, Ήθος). Εισήγηση στο ΙΓ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, Τήνος 10-21 Σεπτεμβρίου 2011, στο περ. Εκκλησία, τεύχ. 7, Ιούλιος 2012, σελ. 408-411.

Κόιος, Νικόλαος (2014). Άνθρωπος και περιβάλλον κατά τον Μέγα Βασίλειο. Ανακτήθηκε 3 Απριλίου 2017.

Leopold, A. (1949). A Sand County Almanac: and Sketches Here and There. New York: Oxford University Press.

Λιαράκου, Γ. (2012). Αξίες. Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος επιμόρφωσης στις καινοτόμες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μανωλάς, Ευάγγελος & Ταμπάκης, Στυλιανός (2012). Η περιβαλλοντική ηθική του Mohandas Karamchand Gandhi. Στο Ευ. Πρωτοπαπαδάκης & Ευ. Μανωλάς (Επιμ.), Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και προοπτικές για τον 21ο αιώνα, (σελ. 65-76), Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Μαράς, Α. (2005). Οι απόψεις της Ορθοδοξίας για το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης στη θεματολογία των σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο 1o Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σελ. 423-430. Ισθμός Κορίνθου, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005.

March, T. (2003). The Learning Power of WebQuests. Educational Leadership, Association for Supervision & Curriculum Development, 61(4), 42-47.

Μαρούλης, Α., Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Κ., Κολιάρμου, Ε., Μακρή, Κ. (2007). Περιβαλλοντική ηθική. Η πράσινη χημεία ως αναγκαιότητα. Στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Μπουραντά, Χαρίκλεια (2011). Το οικολογικό πρόβλημα: Εξ’ επόψεως Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού. (Διπλωμ.) Τμήμα Ποιμαντικής-Κοινωνικής Θεολογίας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

Μυλωνή, Μαρία (2012). Βουδισμός, περιβάλλον και σύγχρονες προοπτικές. Στο Ευ. Πρωτοπαπαδάκης & Ευ. Μανωλάς (Επιμ.), Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και προοπτικές για τον 21ο αιώνα, (σελ. 77-87), Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Naess, A. (1973). The Shallow and the Deep, Long Randge Ecology Movement. A Summary. Inquiry, 16, 95-100.

Naess, A. (1986). The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects. Philosophical Inquiry, 8(1-2), 10-31.

Naess, A. (1989). Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press.

Νάντσου, Θεοδότα & Κουρουζίδης, Μωϋσής (Επιμ.). (1999). Περί οικολογίας και Ορθοδοξίας. Έκδοση Ηλίβατον-Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη.

Νέο Σχολείο - Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου (2015). Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα.

Oser, F.K. (1994). Moral perspectives on teaching. Review of Research in Education, 20, 57-128.

Πρωτοπαπαδάκης, Ευάγγελος (2008). Περιβαλλοντική Ηθική: Ο Άρνε Νες και η Βαθιά Οικολογία. Αθήνα: Σάκκουλας.

Πρωτοπαπαδάκης, Ευάγγελος (2011). Ο Arne Naess, o Murray Bookchin και η περιβαλλοντική κρίση, η οποία στην ουσία είναι ηθική. Στο Στυλιανός Α. Ταμπάκης & Ευάγγελος Ι. Μανωλάς (Επιμ.), Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τόμ. 3ος, (σελ. 27-36), Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Πρωτοπαπαδάκης, Ευάγγελος (2012). Μια άγρια πράσινη Φλόγα. Ο Aldo Leopold και η Ηθική της Γης. Στο Ευ. Πρωτοπαπαδάκης & Ευ. Μανωλάς (Επιμ.), Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και προοπτικές για τον 21ο αιώνα, (σελ. 127-141), Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Συμεών του νέου Θεολόγου. (1966). Λόγοι Ηθικοί Α΄. J. Darrouzès, Traités théologiques et éthiques I (=Θεολογικοί Λόγοι 1-3 και Ηθικοί Λόγοι 1-3), SC 122, Paris.

Τσερώνη, Αλέξα (χ.η). Οι εγγενείς ηθικές αξίες στη Βαθιά Οικολογία και τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης. Ελληνική Εταιρεία Ηθικής. Ανακτήθηκε 6 Μαρτίου 2017.

Tuan, L.T. (2011). Teaching reading through WebQuest. Journal of Language Teaching and Research, 2(3), 664-673.

Yoder, M.B. (2005). Inquiry Based Learning Using the Internet: Research, Resources, WebQuests. 19th Annual Conference on Distance Teaching and Learning. The Board of Regents of the University of Wisconsin System.

Vygotsky Lev. (2008). Γλώσσα και Σκέψη. Αθήνα: Γνώση.

White, Lynn, Jr. (1967). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Science 155/3767: 1203-7.

White, Lynn, Jr. (1998). Οι Ιστορικές Ρίζες της Οικολογικής μας Κρίσης. Στο Ζ. Σαρίκας (Επιμ.), Η Φωτιά του Προμηθέα (σελ. 33-49). Αθήνα: Νησίδες.

ΦΕΚ 2906/Β13-9-2016 Υπουργική Απόφαση 143579/Δ2/2016 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου.

Χαραλάμπους, Κ. (2013). Ιστοεξερευνήσεις. Σημειώσεις για το μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ΠΜΣ Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος (Υπεύθυνοι μαθήματος: Γ. Λιαράκου, Κ. Χαραλάμπους).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ευθύμιος Γεωργούσης

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791