Openwebquest, παιχνίδι ρόλων και google drive: Η αξιοποίησή τους στο μάθημα των θρησκευτικών

Μαρία Μυρίδου Κουκίδου

Περίληψη


Η εισήγηση αυτή στηρίζεται σε δύο άξονες. Στον πρώτο, καταδεικνύεται ότι από το σχέδιο μαθήματος, προκύπτουν βιωματικές δραστηριότητες, τα Παιχνίδια Ρόλων (Εκπαιδευτικό Δράμα). Πραγματοποιήθηκαν ΠΡ τα οποία προέκυψαν ως παραγόμενα προϊόντα με την χρήση του εργαλείου, Ιστού 2.0, OpenWebquest του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια των μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου, καθώς εργάστηκαν σε ομάδες, στο Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), με θέμα το μήνυμα της ειρήνης του προφήτη Μιχαία, στη σύγχρονη εποχή για να πετύχουν διδακτικούς, γνωσιολογικούς και ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους, που έθεσαν με την συντονίστρια καθηγήτρια. Ο δεύτερος άξονας στηρίζεται στην αξιολόγηση της προσπάθειας από τους/τις μαθητές/τριες, με ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο μέσω της φόρμας Google Drive. Μετά από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι οι μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες κατά τη συνεργασία τους στις ομάδες, μπορούν να εμπλακούν δημιουργικά και βιωματικά στο ΜτΘ. Μέσα από τέτοιου είδους πρακτικές είναι δυνατόν να αναδυθούν νέα βιώσιμα μοντέλα για το ΜτΘ.


Λέξεις κλειδιά


OpenWebquest, παιχνίδι ρόλων, αξιολόγηση, Google Drive

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bigge 2008, Θεωρίες Μάθησης για Εκπαιδευτικούς, σε μετάφραση Κάντα Α., και Χαντζή Α., Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Βοσνιάδου, Σ., (2001), Πως μαθαίνουν οι μαθητές, Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της ΟYNESCO, Ανακτήθηκε από http://e-yliko.minedu.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=635:%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82

Bruner S. J., (1966), Learning About Learning, A Conference Report, U.S Department of Health, Education, and Welfare, Cooperative Research Monograph No 15

Γκόβας, Ν., (2003). Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο: ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Γριζοπούλου, Ο., Καζλάρη Π., (2016) Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου, Παλαιά Διαθήκη Η προϊστορία του Χριστιανισμού, Αθήνα ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) (2003), Ανακτήθηκε από: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Dodge, B., (1997), Some thoughts about WebQuests, Ανακτήθηκε από: http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html

Heyward, P., (2010) Emotional Engagement Through Drama: Strategies to Assist Learning through Role-Play, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, University of Auckland Number 2, Volume 22 Ανακτήθηκε από http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ930153.pdf

Joyce, Br.-Weil, M., (19863), Models of teaching, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, p. 241

Κασσωτάκης Μ.,-Φλουρής Γ., (2005), Μάθηση και Διδασκαλία, Τόμος Β΄, Αθήνα

Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, Μ., (1980), Νέα Αγωγή Θεωρία και Μέθοδοι, Τόμος Β΄, Αθήνα: «ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Κόμης, Β., (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Κοσσυβάκη, Φ., (2005), Εναλλακτική Διδακτική Προτάσεις για μετάβαση από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου, Αθήνα: Gutenberg.

Κωνσταντίνου, Χ., (20074), Η Αξιολόγηση της Επίδοσης του Μαθητή ως Παιδαγωγική Λογική και Σχολική Πρακτική, Αθήνα Gutenberg.

Ladousse, GP., ( 1982), From needs to wants: Motivation and the language learner, in Journal System, Vol. 10, No. 1. p. 35

March, T., (1998), Why WebQuests? Ανακτήθηκε από: http://tommarch.com/writings/ascdwebquests/

March, T., (2004), The Learning Power of WebQuests, Educational Leadership December 2003/January2004 V. 61 Ν. 4, New Needs, New Curriculum P. 42-47, Ανακτήθηκε από: http://tommarch.com/writings/ascdwebquests/

Ματσαγγούρας, Η., (20092), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια εργασίας, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Μητροπούλου, Β., (2014), Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο Εφαρμογές στη Θρησκευτική Αγωγή, Θεσσαλονίκη: OSTRACON.

Μητροπούλου, Β.,-Παπανικολάου, Γ., (2014), Διδακτικό σενάριο με WebQest για το μάθημα των Θρησκευτικών: «In the footsteps of the Apostle Paul», στο Μητροπούλου, Β., Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο Εφαρμογές στη Θρησκευτική Αγωγή, Θεσσαλονίκη:OSTRACON

Moll, L., (1993), Introduction, in L. Moll (editor), Vygotsky and Enducation, Cambridge University Press, N.Y.(1-27) στο Μητροπούλου, Β., (2015), Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης Προτάσεις Εφαρμογής στη Διδακτική Πράξης με Χρήση Η/Υ, Θεσσαλονίκη:OSTRACON

Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού Γυμνασίου (2016) Ανακτήθηκε από:http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy

Piajet, J., (1951), Play, dreams and imitation in childhood, London: Heinemann.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας Παιδαγωγικές Δραστηριότητες, Τόμος Β΄ Αθήνα: Εκδόσεις Αριστοτέλης Ράπτης.

Στυλιαράς, Γ., Δήμου, Β., (2015), Διδακτική της Πληροφορικής Πληροφορική στη Γενική και Ειδική Αγωγή – Η συμβολή του Διαδικτύου και του Web 2.0, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα .kallipos.gr, Ανακτήθηκε από: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/722/5/00_master_document-KOY.pdf

Τζιμογιάννης Α. (2007). Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Στο Β. Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης (σ. 333-354). Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ. Ανακτήθηκε από: http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_B.pdf

Τζιμογιάννης, Α., & Σιόρεντα, Α. (2007). Το Διαδίκτυο ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Στο Β. Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης (σ. 355-374). Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ. Ανακτήθηκε από: http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_B.pdf

Vygotsky, L. S., (1978), The role of Play in Development στο Mind in Society The Development of Higher Psychological Processes, ed. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England.

Vygotsky, L., (1997), Νους στην κοινωνία (Σ. Βοσνιάδου μετφρ.), Αθήνα: Gutenberg.

Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως Β 2920-13-09-2016 Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου.

Χαραλαμπίδου, Αντωνίου, Γούργουλης, Κιουρμουτζόγλου, (2006), Συγκριτική μελέτη μεθόδου συνεργατικής μάθησης με και χωρίς τη χρήση του διαδικτύου κατά την αγωγή υγείας στο Δημοτικό σχολείο, στο Άθληση και την Κοινωνία, τ. 41 Ανακτήθηκε από: http://users.sch.gr/echarala/data/s_t-ekpaideush/Har_Athlhsh_2006.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Μαρία Μυρίδου Κουκίδου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791