Ο διαθρησκειακός διάλογος της ζωής μέσα από το παράδειγμα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Θεολογική θεμελίωση και διδασκαλία με τη χρήση ιστολογίου

Νικόλαος Γ. Τσιρέβελος

Περίληψη


Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές/τριες του Λυκείου μπορούν να γνωρίσουν τις βασικές όψεις του διαθρησκειακού διαλόγου και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητά του με βάση τις προϋποθέσεις της χριστιανικής θεολογίας. Το θέμα προσεγγίζεται πρωταρχικά με τη διερεύνηση των πολιτιστικών μνημείων των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων σε έναν τόπο. Στη συνέχεια η έρευνα επεκτείνεται στην αναζήτηση ιστορικών στοιχείων σχετικών με αυτή την πολυθρησκευτική συνύπαρξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες παρακινούνται με αφορμή τα πολιτιστικά μνημεία να αναζητήσουν πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστορία, τις αρχές, και τον πολιτισμό που παρήγαγαν οι θρησκευτικές κοινότητες καθώς και να μελετήσουν και να αξιολογήσουν γεγονότα που φανερώνουν τις δυσχέρειες ή τα επιτεύγματα της πολυθρησκευτικής συμβίωσης ή αλλιώς του διαθρησκειακού διαλόγου της ζωής. Η διδακτική αυτή προσέγγιση εφαρμόσθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος που ανέλαβαν μαθητές/τριες Λυκείου και ερεύνησαν κυρίως με τη χρήση ΤΠΕ τα θρησκευτικά μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.


Λέξεις κλειδιά


διαθρησκειακός διάλογος, θρησκευτικά, μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βασιλειάδης Π. (2014), «Διαθρησκειακός διάλογος και θεολογία των θρησκειών», στον τόμο Ορθόδοξη προσέγγιση για μια θεολογία των θρησκειών, (επιμ. Π. Βασιλειάδη), Θεσσαλονίκη: εκδόσεις CEMES, σ. 31-42.

Γιαννουλάτος (2000) Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας, σ. 260 και 15-42.

Γιαννουλάτος (2004) Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ίχνη από την αναζήτηση του Υπερβατικού. Συλλογή θρησκειολογικών μελετημάτων, Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας, σσ. 27-55 και 409-430.

Γιαννουλάτος (2006) Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ισλάμ. Θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας, σσ. 399-404.

Γιαννουλάτος (2015) Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Συνύπαρξη: Ειρήνη, φύση, φτώχεια, τρομοκρατία, αξίες. Θρησκειολογική θεώρηση, Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός, σ. 85, 150-1 και 163.

Εγκύκλιος Αγίας και Μεγάλη Συνόδου (2016), Ανακτήθηκε στις 10 Μαΐου 2017 από τη διεύθυνση https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council

Καινή Διαθήκη (1989), Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικής βιβλικής Εταιρείας.

Καραμούζης Π. (2007), Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σ. 60-62.

Κούκουρα Δ. (2009), Το μήνυμα του Ευαγγελίου, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναρά, σσ. 149-163.

Ματσαγγούρας Η. (2007). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Ματσούκας Ν. (1997), Δογματική και Συμβολική Θεολογία Γ΄, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναράς, σ. 47.

Ματσούκας Ν. (2005), Οικουμενική Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναράς, σσ. 329-337, 344-345 και 355-358.

Μητροπούλου Β. (2014), Εκπαιδευτικές τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ostracon Publishing, σσ. 320.

Μητροπούλου Β. (2015), Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ostracon Publishing, σ. 275.

Παπαχριστοδούλου Χ. (1972), Ιστορία της Ρόδου. Από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, Αθήναι: Εκδόσεις Στέγης Τεχνών και Γραμμάτων Δωδεκανήσου.

Τσιρέβελος Ν. (2015), Θεολογική θεμελίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στο έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ostracon Publishing, σσ. 143-149 και 188-201.

Τσιρέβελος Ν. (2017), Η ίδρυση Χριστιανικών Εκκλησιών σε ποικίλα πολυτισμικά περιβάλλοντα. Τρόποι μετάδοσης του μηνύματος του Ευαγγελίου στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση και το έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, περιοδικό Συμβολή, Εκδόσεις: Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, ανακτήθηκε στις 10 Μαΐου 2017 από τη διεύθυνση http://www.m-kyrenia.org/periodiko/electronic_issue_parts/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82.html

Τσιρέβελος Ν. (2017β), «Δικαιοσύνη – Γ΄ Λυκείου», ανακτήθηκε στις 100 Μαΐου 2017 από την ιστοσελίδα: http://ntsireve.blogspot.gr/2017/03/32_23.html

Φεσάκη, Γ. και Δημητρακοπούλου Α., (2009). Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική επισκόπηση. Στον τόμο Κοντάκος Α., & Καλαβάσης, Φ. (Επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (3ος τομ.). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός, σ. 311-341.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Νικόλαος Γ. Τσιρέβελος

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791