Η αποδοχή του «Άλλου»

Μαριγώ Παπανικολάου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αφορά στην οργάνωση μίας διαθεματικής διδασκαλίας με τη μέθοδο project στα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής η οποία αναπτύσσεται στο διδακτικό δίωρο που επιτρέπει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την έκτη Δημοτικού, αλλά και στις δύο συνολικά διδακτικές ώρες των  μαθημάτων της Πληροφορικής και των Εικαστικών. Στόχος της διδασκαλίας είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες ανήκουν αμιγώς στην χριστιανική κοινότητα, πως χριστιανοί και μουσουλμάνοι, μέσα από τη θρησκεία τους, οφείλουν να ευεργετούν τον συνάνθρωπό τους και η κατανόηση του «άλλου» είναι προϋπόθεση  για τον πραγματικό σεβασμό και τη συνύπαρξη μαζί του. Οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες δραματοποίησης, κόμικ, επεξεργασίας κειμένων από το Ευαγγέλιο και το Κοράνι κ.ά, οι οποίες ενεργοποιούν την ενσυναίσθηση, μαθαίνουν να αποδέχονται τον «άλλον» και αντιλαμβάνονται πως η παραβίαση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας που οδηγούν σε εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, εκφράζει μία καθημερινή πραγματικότητα την οποία μπορούν αυτοί να αλλάξουν.


Λέξεις κλειδιά


ο «άλλος», ο συνάνθρωπος, συνύπαρξη

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αλτουσέρ, Λ. (1983). Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους. Θέσεις: Θεμέλιο.

Apple,M. (1986). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Άχλη, Ν. (1996), Οι αξίες στα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού, Σχολείου (1954 – 1994), Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βρεττός, Ι. Καψάλης, Α. (1999). Αναλυτικό Πρόγραμμα, σχεδιασμός – αξιολόγηση – αναμόρφωση. ΑΘΗΝΑ: Οδυσσέας.

Γεωργογιάννη, Π.(2008).Βηματισμοί για μια αλλαγή στην Εκπαίδευση ,7 , Πάτρα.

Γιαγκάζογλου, Σ. (2013). Η θεολογία της Ετερότητας και το θρησκευτικό Μάθημα στην Ελλάδα. Διαπολιτισμικές δυνατότητες και προοπτικές, στον συλλ. τόμο Τα Θρησκευτικά στο σχολείο – ο διάλογος και η κριτική στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2013, σελ. 357 - 364.

Γκόβαρης, Χ.(2004). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός.

Γούλας, Κ., Δεληκωσταντής, Κ., Κομνηνού, Ι. (2006). Βιβλίο Δασκάλου ΣΤ’ Δημοτικού. Αναζητώντας την αλήθεια. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

Collès L. (1994) Littèratute comparèe et reconnaissance interculturelle, De Boeck-Duculot: Bruxelles.

Δημάση, Μ. (2000). Δημιουργική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος στην Π.Ε. Στο : Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: ΚΩΔΙΚΑΣ. Διαθέσιμο στο: http://utopia.duth.gr/~mdimasi/cv/cv20.pdf

Δημάση,Μ. (2004). Παρευξείνιες Γλώσσες- Διδακτικά Εγχειρίδια: οι απόψεις φοιτητών-τριών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Δ.Π.Θ.

Ευαγγέλου, Ο. (2007). Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Kohn, A. (1997). How Not to Teach Values - A Critical Look at Character EducationστοCulture and Axiology,2010, Volume 7, Issue 1 Διαθέσιμο στο: http://www.alfiekohn.org/teaching/hnttv.htm

Martian,Ι.(2010), The role of Spiritual Values and Beliefs in the Historical Development of Peoples στοInternational Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Volume 7, Issue 1.

Ματσαγγούρας, Η., (2003). Η σχολική τάξη. Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος. Γ’ Έκδοση. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η., (2007). Θεωρία και πράξη της Διδασκαλίας. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη

Διδακτική Πράξη. 5η εκδ. Αθήνα: Gutenberg.

Νικολάου, Σ., Βατσίτση, Α., Δανιηλίδου, Ν., Πασχαλιώρη, Β. (2006). Βιβλίο Δασκάλου ΣΤ’ Δημοτικού. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, (2007). Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική Εκπαίδευση. «Νέο Σχολείο».

Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου, (2016).

Ο.ΕΠ.Ε.Κ., (2008). Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο. Διαθέσιμο στο: http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oepek.gr%2Fpdfs%2Fmeletes%2Foepek_meleth_11.doc&ei=ZgyzVMHhKsGzaaOagpAC&usg=AFQjCNEwlSgLKmB92R1S-nAV17z0aVwO4A&bvm=bv.83339334,d.d2s

Περσελής, Ε. (2007). Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Αθήνα: Γρηγόρη.

Πρέντος, Κ. (2014). Οι μη χριστιανικές θρησκείες στο μάθημα των θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου. Θεολογική Σχολή, Διατριβή Ε.Κ.Π.Α https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35687

Ράπτης, Α. Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στη εποχή της πληροφορίας. Ολικήπροσέγγιση. ΤΟΜΟΣ Α’. Αθήνα.

Σακατζής, Δ . (2012). “Πολυπολιτισμικές συγκρούσεις και αλληλεπίδραση στη σχολική κοινότητα”Στα πρακτικά του πανελλήνιου συνέδριου με θέμα: Η ποιότητα στην εκπαίδευση: τάσεις και προοπτικές. Β’Τόμος Ε.Κ.Π.Α. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα 2012.

ΥΠ.Ε.Π.Δ.Θ. (1998) «Πρόγραμμα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης της μουσουλμανικήςΜειονότητας». Καποδιστρικαό Πανεπιστήμιο Αθηνών,σ. 5-6.

Treuheit, W. (1990). Evaluation von fuenfPreistraeger-begegnungen. ΣτοTreuheit, W/Janssen, B/Otten, H. Bildungfuer Europa, InterkulturellesLernen in Jugendbegegnungen, Opladen: Leske und Budrich.

Τσιάκαλος, Γ. (2006) Απέναντι στα εργαστήρια του ρατσισμού. Αθήνα: Τυπωθήτω – Αντιρρήσεις. Στο Τουρτούρας, Χ. Η διαπολιτισμική διάσταση ως δείκτης ποιότητας της ελληνικής εκπαίδευσης. Στα πρακτικά του πανελλήνιου συνέδριου με θέμα: Η ποιότητα στηνεκπαίδευση: τάσεις και προοπτικές.Β’Τόμος Ε.Κ.Π.Α. 2012. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα.

UNESCO , (2010). Παγκόσμιο Έτος Σύγκλισης Πολιτισμών. Διαθέσιμο στο: http://afroditi.uom.gr/chaireunesco/index.php/drastiriotitesedrasunesco/edra/sigklisi-politismon.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Μαριγώ Παπανικολάου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791