Η αξιοποίηση της μουσικής και του τραγουδιού στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο

Στυλιανός Νικολαΐδης

Περίληψη


Η μουσική και το τραγούδι αποτελούν σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία στο πλαίσιο της βιωματικής  και επικοινωνιακής μεθόδου  διδασκαλίας μπορούν να συμβάλουν σε ποικίλους τομείς της μάθησης σε πολλά διδακτικά αντικείμενα, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Μεταξύ των τεχνικών διδασκαλίας που προτείνονται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών κεντρική θέση κατέχει η ακρόαση μουσικών κομματιών και τραγουδιών ως μέσο για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί κατάλογοι προτεινόμενου σχετικού υποστηρικτικού διδακτικού υλικού κατά τάξη και κατά θεματική ενότητα, ενώ παράλληλα παρέχεται η ευελιξία και η ελευθερία στον διδάσκοντα να το χρησιμοποιήσει στο βαθμό και με τον τρόπο που ο ίδιος κρίνει αναγκαίο με την προϋπόθεση να υπηρετούνται οι στόχοι και τα προσδοκώμενα του ΠΣ. Με αφορμή το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που αντιτίθενται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζουν την αρνητική τους κριτική στο είδος και στο περιεχόμενο των προτεινόμενων τραγουδιών, με την εργασία αυτή αρχικά επιχειρείται να ταξινομηθεί το μουσικό υλικό που προτείνει το ΝΠΣ για τις τέσσερις τάξεις του δημοτικού σχολείου με κριτήρια το είδος και το περιεχόμενό του και στη συνέχεια να αναδειχθούν οι τρόποι αξιοποίησής του.


Λέξεις κλειδιά


μουσική, τραγούδι, θρησκευτικά, δημοτικό

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Gardner, H. (2010). Frames of mind: Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. (Μτφρ. Γεωργίου Π). Αθήνα: Μαραθιάς.

Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής (2014). Νέο Σχολείο, Οδηγός εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής (2014). Πρόγραμμα σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής.

Καψάλη, Σ. (2009). Μουσική και διαθεματικότητα: Η μουσική στα μη μουσικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Κογκούλης, Ι. (2003). Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

Κοκκίδου, Μ. (2011). Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: το τραγούδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Πρακτικά από το 4th International Conference Arts and Education - A creative way into languages (Μαράσλειο 8-12 Μαΐου 2011).

Κόπτσης, Αλ. (2006). Η διαθεματική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.

Κωνσταντακοπούλου, Α. (2013). Η θέση και ο ρόλος του τραγουδιού στην εκπαιδευτική πράξη. Μουσικοπαιδαγωγικά, τευχ.11, 2013, σ.44-67.

Οικονομίδου-Σταύρου Ν. (2017). Μια πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από το πρίσμα της θεωρίας του Gardner για τις πολλαπλές νοημοσύνες. Πρακτικά από το συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΕΜΑΠΕ. (2007), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Επιμ.Αργυρίου Μ., Διονυσίου Ζωή , Αθήνα: Gutenberg (215-226).

Παπαζάρης, Αθ. (1991). Η μουσική στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατερίνη: Εκδόσεις Τέρτιος.

Παπαζάρης, Αθ. (1999). Μουσική μάθηση και εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Σταυρίδης Μ. (2000). Η μουσική στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.

Τσιρίδης Π. (2007). Κλειδιά και αντικλείδια: Μουσική στο σχολείο. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Πανεπιστήµιο Αθηνών.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Στυλιανός Νικολαΐδης

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791