Πλαίσιο και στοιχεία αξιολόγησης των μαθητών στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών στο Λύκειο

Μαρία Συργιάννη

Περίληψη


Η αξιολόγηση στην παιδαγωγική της διάσταση αποτελεί βασικό στοιχείο της  εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή της διδασκαλίας, της μάθησης, της  διαπαιδαγώγησης, της κοινωνικοποίησης.  Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Θρησκευτικά στο Λύκειο, το οποίο αναπτύσσεται εννοιοκεντρικά, η αξιολόγηση   σχετίζεται άμεσα με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες αυτό έχει δομηθεί, με τους στόχους του, το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου και τη μεθοδολογία  προσέγγισής του. Πρόκειται για μια συνεχή  διαδικασία που ενσωματώνεται στη διδακτική διεργασία και αξιοποιεί ποικίλες μορφές και τεχνικές  της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ώστε να μπορεί να αποτιμήσει την επίτευξη της προσδοκώμενης μάθησης και την πολύπλευρη ανατροφοδότηση του μαθητή σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, αξίες  και στάσεις. Η αξιολόγηση δεν εξαντλείται στα ποσοτικά στοιχεία αλλά αποτυπώνει και ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάθησης, γίνεται αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και λειτουργεί ανατροφοδοτικά και για τον εκπαιδευτικό, σε μια κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης.


Λέξεις κλειδιά


θρησκευτική μάθηση, νέο πρόγραμμα σπουδών, αξιολόγηση μαθητών

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βασιλόπουλος, Χ. (2008). Σχολική θρησκευτική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Γεωργούσης, Π. (1998). Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού (portfolio assessment). Mια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Αθήνα: Δελφοί.

Δημητρόπουλος, Ε. (2001). Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση του μαθητή. Αθήνα: Γρηγόρης.

Επιμορφωτικό Υλικό (2017). Αθήνα: ΙΕΠ. Ανακτήθηκε από http://www.iep.edu.gr/el/epimorfosi-sta-nea-p-s-tou-mathimatos-ton-thriskeftikon

Erricker, C. (2010). Religious Education. A Conceptual and Interdisciplinary Approach for Secondary Level. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge.

Kalantzis, M., και B. Cope (2013). Νέα Μάθηση. Βασικές αρχές για της επιστήμη της εκπαίδευσης. Μτφρ. Χ. Γιώργος. Αθήνα: Κριτική.

Κασσωτάκης, Μ. (2013). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Αθήνα: Γρηγόρης

Καψάλης, Α. & Χανιωτάκης, Ν. (2011). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Κουκουνάρας Λιάγκης, Μ. (2015). Φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών: Συμβολή στον σχεδιασμό της θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο Λύκειο, Εκπαιδευτικός Κύκλος, 3 (1), 139-153. Ανακτήθηκε από http://www.educircle.gr/periodiko/index.php/proigoymena-teyxi/tomos-3-2015/tomos-3-teyxos-1-2015

Κουλουμπαρίτση, Χ. & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος Εργασιών του μαθητή. Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία(portfolio assessment). Στο Αγγελίδης, Π.Α. & Μαυροειδής, Γ. (Επιμ). Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος (σσ.55-84). Αθήνα: Τυπωθήτω.

Ματσαγγούρας, Η.(2007), Στρατηγικές διδασκαλίας, η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg.

Μητροπούλου, Β. (2015). Kοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης, Προτάσεις εφαρμογής στη διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ. Θεσσαλονίκη: Όστρακον.

Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού –Γυμνασίου, (2014). Αθήνα: ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ. Ανακτήθηκε από http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy

Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου (2016). Αθήνα: ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ. Ανακτήθηκε από http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009). Αξιολόγηση μαθητών. Πρόταση στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Λυκείου. Αθήνα: Διατμηματική Επιτροπή για την μορφωτική αυτοτέλεια του Λυκείου και τον Διάλογο για την Παιδεία. Ανακτήθηκε από http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/#

Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου (2017). Αθήνα: ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ. Ανακτήθηκε από http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon

Στριλιγκάς, Γ. (2016). Θέματα αξιολόγησης του μαθητή στα Θρησκευτικά. Ανακτήθηκε από http://theologoi-kritis.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=992:2016-12-01-11-38-53&catid=40:2008-12-21-13-15-33&Itemid=68


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Μαρία Συργιάννη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791