Οι παιδαγωγικές μέθοδοι του Κλήμεντος Αλεξανδρέως σημείο αναφοράς και σύγκρισης με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές προσεγγίσεις

Σωτηρία Α. Καρολίδου

Περίληψη


Η διαχείριση της σχολικής τάξης, λόγω των διαφορετικών παραγόντων που επιδρούν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). Είναι απαραίτητες, κατά συνέπεια, μέθοδοι και τεχνικές που θα ενισχύουν την οργάνωση του σχολικού περιβάλλοντος, θα προλαμβάνουν τις αρνητικές συμπεριφορές μαθητών  και θα λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης (Evertson, Emmer & Worsham, 2003). Η σχέση του παιδαγωγού με το μαθητή αποτελούσε παλαιότερα και αποτελεί και σήμερα μια από τις πιο βασικές προϋποθέσεις της όλης παιδαγωγικής διαδικασίας. Ο παιδαγωγός έχει την ευθύνη για την αγωγή και την κοινωνικοποίηση του παιδιού (Ξωχέλλης, 1989). Η ψυχική, ηθική  και κοινωνική ωριμότητα του ανθρώπου που αποτελεί βασικό στόχο κάθε παιδαγωγού, από το παρελθόν μέχρι σήμερα, εμπεριέχεται  στη διδασκαλία του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως στο έργο του  «Παιδαγωγός» (Καρολίδου, 2016). Ο εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να διαχειριστεί τη σχολική τάξη υιοθετεί ποικίλα στυλ συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους μαθητές (Snowman, McCown & Biehler, 2006), ώστε να επιτύχει  αλλαγή στη σκέψη και στην πράξη  του νέου ανθρώπου και να σταθεροποιηθεί σε έναν νέο τρόπο συμπεριφοράς (Καρολίδου, 2016).


Λέξεις κλειδιά


παιδαγωγικές μέθοδοι, Κλήμης Αλεξανδρεύς, σύγχρονο σχολείο, εκπαιδευτικός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

Βασιλάκη, Ε., Τριλίβα, Σ. & Μπεζεβέγκης, Η. (Επιμ.) (2001). Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπισή τους. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ισηγόνης, Α.Μ. (1964). Ἱστορία τῆς παιδείας. Αθήνα

Καρολίδου, Σ.Α. (2016). Ο «Παιδαγωγός» του Κλήμεντος Αλεξανδρέως (Λόγος Α΄) ως πηγή της ιστορίας των πολιτιστικών, θρησκευτικών και παιδαγωγικών αντιλήψεων της εποχής του. Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος.

Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη διδακτική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Καψάλης,Α. (2004). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη Α.Ε.

Ξωχέλλης Π. (1989). Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα. Προβλήματα και προοπτικές στη σύγχρονη εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη. Κυριακίδη Αφοί Α.Ε..

Ξωχέλλης, Π. (1991). Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Διαπιστώσεις και προτάσεις, Φιλόλογος 64, 84-97.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)(2011). Νέο Σχολείο. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.

Παρασκευά Φ. & Παπαγιάννη Αικ. (2008). Επιστημονικές και Παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Αθήνα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ρεράκης, Η. (2006). Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς.

Ρεράκης, Η. (2010). Κοινωνική ένταξη και θρησκευτκή αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς.

Σακκάς, Δ. (1985). Πλάτωνας. Μια κριτική ανάλυση της κοινωνικής - πολιτικής θεωρίας του. Αθήνα: Gutenberg.

Χατζηχρήστου, Χ. & Hopf, D. (1992). Αυτοαντίληψη μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 17, 253-277.

Ξενόγλωσση

Arnold, L. E. (1990). Stress in children and adolescents: Introduction and Summary. In L. E. Arnold (Ed.). Childhood stress (pp. 1-19). New York, NY: Wiley.

Bateson, G. (1972). The Logical Categories of Learning and Communication. Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine. Ανακτήθηκε 30.4.2017, από: http://www.biolinguagem.com/ling_cog_cult/bateson_1972_%20logicalcategories_learningcommunication.pdf

Brenner, A. (1984). Helping children cope with stress. S. Francisco. CA: Lexington Βooks

Chambry, Ε. (ed.) (1970). Platon, Oeuvres Complètes – La République (Livres I-ΙII) (Collection Des Universitès De France), 95, VΙ. Paris: Sociètè d’ èdition “Les Belles Lettres.

Dick, B. (1979). Communication skills. St. Lucia: Organisational Studies Unit, Departments of Management and Psychology, University of Queensland.

Durlak, J.A. (1998). Common risk and protective factors in successful prevention programs. American Journal of Orthopsychiatry, 68 (4), 512-520. Ανακτήθηκε 30.4.2017, από: https://www.researchgate.net/profile/Joseph_Durlak/publication/13477660_Common_Risk_and_Protective_Factors_in_Successful_Prevention_Programs/links/0c96051c2230ad405d000000.pdf

Elias, M.J., Zins, J.E., Weissberg, R.P., Frey, K.S., Greenberg, M.T., Haynes, N.M., Kessler, R., Schwab-Stone, M.E., Shriver, T.P. ( 1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Ανακτήθηκε 11.5.2017, από: https://www.pausd.org/sites/default/files/pdf-faqs/attachments/promoting%20social%20and%20emotional%20learning.pdf

Evertson, C. M., Emmer, E. T., & Worsham, M. E. (2003). Classroom management for elementary teachers. Boston: Allyn and Bacon.

Goleman, D., Boyatzis, R.E. and McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: The Harvard Business Review Press.

Goleman D. (2011). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ»;. (μτφρ. Α. Παπασταύρου). Αθήνα: Πεδίο.

Gordon, T. (1974). T.E.T.: Teacher effectiveness training. New York: Peter H. Wyden.

Gredler, M. E. (2001). Learning and instruction: Theory into practice (4th ed.). NJ: Prentice Hall.

Greenspan, S. & Driscoll, J. (1997). The role of intelligence within a broad model of personal competence. In D. P. Flanagan, J., Genshaft, L. & Harrison, P.L. (Eds.). Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (pp. 131-150). New York: Guilford Press.

Harland, T. (2003). Vygotsky’s Zone of Proximal Development and Problem-based Learning: linking a theoretical concept with practice through action research. Teaching in Higher Education, Vol. 8, No. 2, pp. 263–272. Ανακτήθηκε 08.5.2017, από: https://www.researchgate.net/profile/Tony_Harland/publication/233309078_Vygotsky's_Zone_of_Proximal_Development_and_Problem-based_Learning_Linking_a_theoretical_concept_with_practice_through_action_research/link/00b7d533a6772cbbf3000000.pdf

Jones-Sears, S., & Milburn, J. (1990). School-age stress. In Arnold, L.E. (Ed.). Childhood stress (pp. 223-246). New York, NY: Wiley.

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York, NY: Springer.

Rende, R.D. & Killen, M. (1992). Social interaction antecedents to conflict in young children. Early Childhood Research Qurterly, 7, 551-563.

Salovey, P. & Mayer, J.D. (1990). Emotional Intelligence. Journal of personality assessment. Baywood Publishing Co., pp. 185 – 211. Ανακτήθηκε 11.5.2017, από: http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EIAssets/EmotionalIntelligenceProper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf

Sarafino, E. P. (1999). Health psychology: Biopsychosocial interactions (3rd ed.). New York, NY: Wiley.

Snowman, J., Mc. Cown, R. & Biehler, R. (2006). Psychology applied to teaching. 12th ed. Boston. Houghton Mifflin Company. New York. Ανακτήθηκε 22.3.2017, από: https://www.researchgate.net/profile/Fiona_Bryer/publication/44960911_Psychology_Applied_to_Teaching/links/0deec528ec74581124000000/Psychology-Applied-to-Teaching.pdf

Staelin, Ο. (ed.) (1992). Ο Παιδαγωγός Α΄, Β΄, Γ΄ - Κλήμεντος Αλεξανδρέως Ἅπαντα τά ἔργα (μτφρ. Π.Κ. Χρήστου), τ. 1. Θεσσαλονίκη: ΕΠΕ.

Sylwester, R. (1995). A Celebration of Neurons: An Educator’s Guide to the Human Brain. Alexandria, Va.: ASCD. Ανακτήθηκε 11.5.2017, από: http://pratclif.com/brain/neurons.htm

Townley, A. & Lee, M. (1993). Training for trainers: Staff development in conflict resolution skills. Amherst, MA: National Association for Mediation in Education.

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: the development of higher mental processes. Cambridge: Harvard University Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Σωτηρία Α. Καρολίδου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791