Ο προσδιορισμός του προσώπου του εργοδότη στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων.

Αγγελική Πολυχρονιάδου

Περίληψη


Ο προσδιορισμός του πραγματικού προσώπου του εργοδότη στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα δυσχερέστερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το εργατικό δίκαιο. Αποτελεί πραγματικότητα το ότι η απάντηση που θα δοθεί στην εκάστοτε περίπτωση επηρεάζει δραστικά τις εργασιακές σχέσεις εν γένει, αλλά και ειδικότερα θέματα που συνδέονται με αυτές, όπως την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, την αναζήτηση της ευθύνης για τις αξιώσεις των εργαζομένων, οι οποίοι συνδέονται με σχέση εργασίας είτε με τη μητρική επιχείρηση του ομίλου ή με κάποια θυγατρική, τον έλεγχο της δυνατότητας απασχόλησης σε άλλη εταιρία του ομίλου και άλλα. Τα θέματα αυτά περιπλέκονται, καθώς επηρεάζονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον όμιλο, ως σύγχρονη μορφή οργάνωσης συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Νομολογιακά, αλλά και από τη θεωρία έχει καταβληθεί προσπάθεια να αναζητηθούν λύσεις προς το σκοπό της προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων, με βάση τη θεωρία της άρσης της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας. Το πεδίο εφαρμογής, όμως, της θεωρίας αυτής εμφανίζεται περιορισμένο, καθώς αφορά, κατά κανόνα, την ανεύρεση του πραγματικά ευθυνόμενου προσώπου για τις χρηματικές αξιώσεις των εργαζομένων. Σε αντίθεση με την παραπάνω μεθόδευση, πληρέστερη προστασία, αλλά και αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων παρουσιάζει η αναζήτηση του πραγματικού εργοδότη, που μπορεί να είναι εταιρία διαφορετική από την τυπικά συμβληθείσα στη σχέση εργασίας, ή ενός «συνεργοδότη». Καίριο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει η πραγματική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος. Κανόνα σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αποτελεί τόσο ο σεβασμός της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας, όσο και η αναγνώριση της εργοδοτικής ιδιότητας στην εταιρία εκείνη του ομίλου, που έχει τυπικά συμβληθεί με τον εργαζόμενο. Το παραπάνω καθιστά αντιληπτό το ότι η παρέκκλιση θα είναι εξαιρετική και θα στηρίζεται σε ιδιαίτερες περιστάσεις, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Θέμα της παρούσας ανάλυσης αποτελούν, ακριβώς, ζητήματα που αφορούν τον «εργοδότη» στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων.

 


Λέξεις κλειδιά


Όμιλος επιχειρήσεων, εργασιακές σχέσεις, εργοδότης, συνεργοδότης, διευθυντικό δικαίωμα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Αγγελική Πολυχρονιάδου

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401