Καταλογισμός γνώσης σε νομικά πρόσωπα ιδίως σε τραπεζικό και πτωχευτικό δίκαιο

Θεοδώρα Νούλη, Ανδρέας Χατζηνάκης

Περίληψη


Το ζήτημα του καταλογισμού της γνώσης στο πεδίο του τραπεζικού δικαίου αφορά στις προϋποθέσεις και τις αξιολογικές σταθμίσεις, με βάση τις οποίες η γνώση ή η υπαίτια άγνοια ορισμένων περιστατικών από τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο της Τράπεζας σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα μπορεί να καταλογιστεί στην τελευταία. Στη σύγχρονη συναλλακτική πραγματικότητα, το πολυπρόσωπο της στελέχωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε κατακερματισμό της γνώσης μεταξύ των διαφόρων οργάνων και υπαλλήλων που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, εγείροντας το ερώτημα πώς πρέπει να κατανεμηθεί ο κίνδυνος από ενδεχόμενο γνωστικό κενό. Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί σε ευρύτερες αξιολογικές σταθμίσεις, καθώς η a priori αποδοχή, επί τη βάσει της αρχής του οργανωτικού κινδύνου, μίας υπέρμετρης διεύρυνσης του κύκλου των προσώπων, η γνώση των οποίων καταλογίζεται στο νομικό πρόσωπο της Τράπεζας, και μάλιστα χωρίς συνεκτίμηση της φύσης της επίμαχης πληροφορίας, δεν εξυπηρετεί απαραίτητα την επιζητούμενη ασφάλεια δικαίου.

Παράλληλα, ο καταλογισμός της γνώσης σε ν.π. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή εξαιρετικά σημαντικών διατάξεων του Πτωχευτικού Δικαίου και ειδικότερα των άρθρων 43 και 44 ΠτωχΚ, όταν ο συναλλασσόμενος με τον πτωχό είναι νομικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό, η επίμαχη γνώση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο διαφορετικών πιθανών περιπτώσεων, αλλά και υπό το πρίσμα του τεκμηρίου του άρθρου 43 παρ.2 ΠτωχΚ. Στο πλαίσιο λειτουργίας της διοίκησης του νομικού προσώπου, παρά το γεγονός ότι είναι πάντοτε ενιαία και συνεχής, εντούτοις, λόγω κυρίως της εναλλαγής προσώπων σε αυτή, ενδέχεται να προκύψουν κενά γνώσης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο συναλλαχθείς με το νομικό πρόσωπο πτωχός είχε ενημερώσει σχετικά με την παύση πληρωμών του, εντούτοις τη στιγμή της επίμαχης συναλλαγής η παρούσα διοίκηση του νομικού προσώπου δεν γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος έχει παύσει τις πληρωμές του ή ότι επιθυμεί να ευνοήσει κάποιους πιστωτές του σε βάρος άλλων. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει το ερώτημα για το αν θα πρέπει να εφαρμοστούν τα δύο ανωτέρω άρθρα ή αν σε οριακές πιθανές περιπτώσεις υπάρχει ζήτημα μη καταλογισμού και κατ’ επέκταση μη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Λέξεις κλειδιά


όργανο – αντιπρόσωπος - διάσπαση – πτώχευση – οφειλέτης – καταλογισμός γνώσης – παύση πληρωμών

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Θεοδώρα Νούλη

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401