Επίδοση σε υποκάστημα νομικού προσώπου - Ιδίως η επίδοση σε υποκάστημα Τράπεζας με αφορμή την κατάσχεση στα χέρια της ως τρίτης (983 § 4 ΚΠολΔ)

Ελένη Κυριακίδου

Περίληψη


Κεντρικό άξονα της παρούσας μελέτης αποτελεί το επίκαιρο ζήτημα της επίδοσης εγγράφων σε νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα του νομικού προσώπου. Είναι ευρέως γνωστό ότι όλες οι εταιρείες, πέρα από την κεντρική διοίκηση τους, δραστηριοποιούνται και μέσω υποκαταστημάτων, ώστε να διευκολύνουν την εν γένει εμπορική τους δραστηριότητα. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα που εύλογα αναφύονται, όπως αν είναι νόμιμη ή όχι η επίδοση στο υποκατάστημα ενός νομικού προσώπου, ποιό αποτελεί το αρμόδιο κατά τόπον για την επίδοση υποκατάστημα, και ακολούθως ποιό είναι το αρμόδιο πρόσωπο προς παραλαβή των εγγράφων. Περαιτέρω, εξετάζεται το ειδικότερο ζήτημα της επίδοσης σε υποκατάστημα τράπεζας, σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια της ως τρίτης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται ανάλυση του κρίσιμου ζητήματος εάν η επίδοση του κατασχετηρίου θα πρέπει να γίνει στην έδρα του νομικού προσώπου της Τράπεζας ή στο υποκατάστημα αυτής και, στη δεύτερη περίπτωση, αν η επίδοση θα πρέπει να συντελεσθεί υποχρεωτικά στο υποκατάστημα στο οποίο υφίσταται η κατάθεση του οφειλέτη - καθ’ου η εκτέλεση ή αν ο επισπεύδων έχει τη δυνατότητα να το επιδώσει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας. Όλα τα παραπάνω ζητήματα εξετάζονται υπό το πρίσμα τόσο των θεωρητικών όσο και των νομολογιακών εξελίξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα με την οποία λαμβάνει χώρα η επίδοση σε υποκατάστημα νομικού προσώπου και, ως εκ τούτου, τη σημασία που της έχει αποδοθεί στη νομική καθημερινότητα.


Λέξεις κλειδιά


Νομικό πρόσωπο, Επίδοση, Υποκατάστημα, Κατασχετήριο, Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ελένη Κυριακίδου

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401