Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης

Ιωάννης Κούτσιανος

Περίληψη


Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται στην προβληματική που γεννάται σχετικά με το δίκαιο που προκρίνεται ως εφαρμοστέο για τα νομικά πρόσωπα, από την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας αυτών έως και τη λήξη της. Προκειμένου να καταστεί κατανοητή η λύση που δίδεται σε κάθε περίπτωση, αναγκαία προβάλλει, αρχικά, η παράθεση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα. Στην πράξη, κρατούσα είναι η θεωρία της έδρας, η οποία, ωστόσο, με τη σειρά της εγείρει προβληματισμούς ως προς την υιοθέτηση της πραγματικής ή της καταστατικής έδρας. Αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η θέση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΔΕΕ ή Δικαστήριο), η οποία εμφανίζει σημαντικές μεταβολές μέσα στα χρόνια. Από την απόφαση Daily Mail του 1988 έως και την απόφαση Polbud του Οκτωβρίου του 2017, το Δικαστήριο αντιμετώπισε ποικιλοτρόπως το πρόβλημα που γεννά η συμβατότητα ή μη εθνικών ρυθμίσεων για νομικά πρόσωπα που εμφανίζουν – ή επιδιώκουν να εμφανίσουν – στοιχεία αλλοδαπότητας προς την κοινοτική ελευθερία εγκατάστασης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στα άρθρα 49 και 54 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΣΛΕΕ). Ακόμα, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το άρθρο 10 του ελληνικού Αστικού Κώδικα (στο εξής: AK) που αφορά στη lex societatis, καθώς αντίστοιχα και η ερμηνεία του από τα ημεδαπά δικαστήρια. Τέλος, χαρακτηριστικές είναι και οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του 10 ΑΚ, όπως και η ratio που υποκρύπτεται πίσω από τη θέσπιση αυτών, όπως ο ν. 791/78 περί ναυτιλιακών εταιριών και το αρ. 45 παρ. 3 του ν. 4072/12 περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών. Εν κατακλείδι, για την πληρέστερη εναρμόνιση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου, προτείνεται η θέσπιση νομοθετημάτων δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου με στόχο τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου ως προς τη σύσταση και λειτουργία των κοινοτικών επιχειρήσεων.


Λέξεις κλειδιά


Εφαρμοστέο δίκαιο – νομικά πρόσωπα – lex societatis

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ιωάννης Κούτσιανος

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401