Τα νομικά πρόσωπα ως φορείς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Κωνσταντίνος Ζίλφος

Περίληψη


Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η καταγραφή των περιπτώσεων, στην ελληνική νομοθεσία, όπου ένα νομικό πρόσωπο δύναται να αποτελεί φορέα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αρχικά προσδιορίζεται ο δικαιϊκός κλάδος της διανοητικής ιδιοκτησίας και οι υποκλάδοι της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με τα αντικείμενα προστασίας τους. Ακολουθούν οι ρυθμίσεις του ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, με αναφορά στις ισχύουσες στη θεωρία αρχές του αληθινού δημιουργού και της πρωτογενούς κτήσης που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα και της δευτερογενούς κτήσης, η οποία ισχύει ως κανόνας για τα νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, καταγράφονται οι εξαιρέσεις των άρθρων 11 και 51Α ν. 2121/1993, βάσει των οποίων ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι πρωτογενής δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στη ρύθμιση της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης, που θεσπίστηκε πρόσφατα με τον ν. 4481/2017, ως ιδιαίτερης περίπτωσης νομικής οντότητας που καλείται να διαχειρίζεται πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Η ενότητα για την ΠΙ ολοκληρώνεται με αντίστοιχη αναφορά στα ισχύοντα για την δυνατότητα νομικών προσώπων να είναι φορείς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αλλοδαπές νομοθεσίες. Στη δεύτερη ενότητα ακολουθούν οι ρυθμίσεις για την βιομηχανική ιδιοκτησία και πιο συγκεκριμένα για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ν. 1733/1987) και το εμπορικό σήμα (ν. 4072/2012). Εξετάζονται οι αρχές του πραγματικού εφευρέτη και του πρώτου δηλούντος, οι οποίες ισχύουν αμφότερες (και ανάλογα με την περίπτωση) στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενώ η αρχή του πρώτου δηλούντος είναι η μόνη που ισχύει στα εμπορικά σήματα. Το άρθρο ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα του συγγραφέα και ταυτόχρονη αναφορά στις επερχόμενες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, που ενδέχεται σύντομα να επαναπροσδιορίσει βασικές έννοιες της διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Λέξεις κλειδιά


διανοητική ιδιοκτησία, νομικά πρόσωπα, πρωτογενώς, δευτερογενώς

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Κωνσταντίνος Ζίλφος

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401