«Η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή και οι συνέπειες στη νομική προσωπικότητα»

Γεώργιος Κ. Βασιλειάδης, Χρήστος Ράππος

Περίληψη


Το φαινόμενο της μεταφοράς της φορολογική έδρας των εταιρειών στην αλλοδαπή, στο πλαίσιο επιχειρηματικών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων και με σκοπό την άντληση, μεταξύ άλλων, και φορολογικών πλεονεκτημάτων, έχει προσλάβει σήμερα μεγάλες διαστάσεις και, συνεπακόλουθα, στα πλαίσια του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), έχουν εισαχθεί αρκετές διατάξεις σχετιζόμενες, αμέσως ή εμμέσως, με το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής έδρας στο εξωτερικό. Τέτοιες διατάξεις αποτελούν το άρθρο 4 (κριτήρια ύπαρξης φορολογικής έδρας μιας εταιρείας στην Ελλάδα), το άρθρο 6 (μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης), το άρθρο 54 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών), το άρθρο 55 (μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας ή μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας από την Ελλάδα σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το άρθρο 66 (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες) του Κ.Φ.Ε. Το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής έδρας στο εξωτερικό έχει, επιπρόσθετα, και ενωσιακή όψη (λ.χ. Οδηγία 2017/1132 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών), όπως επίσης και προεκτάσεις σε διεθνές φορολογικό επίπεδο (λ.χ. B.E.P.S. Action 3 του ΟΟΣΑ για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, B.E.P.S. Action 7 για τη μόνιμη εγκατάσταση μιας επιχείρησης). Αναζητητέες είναι τέλος, στο πλαίσιο ανάλυσης του φαινομένου της μεταφοράς της έδρας, και οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου στη νομική προσωπικότητα μιας εταιρείας.


Λέξεις κλειδιά


Μεταφορά φορολογικής έδρας, νομική προσωπικότητα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Γεώργιος Κ. Βασιλειάδης, Χρήστος Ράππος

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401