Πληροφορίες για συγγραφείς

Online Υποβολές

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε μία εργασία στο περιοδικό Υδροτεχνικά, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε μέσω της επιλογής Σχετικά με το περιοδικό για τις πολιτικές και τους κανονισμούς του περιοδικού, καθώς και για τις Οδηγίες προς τους συγγραφείς.

Εάν πρόκειται να υποβάλλετε για πρώτη φορά εργασία σας στο περιοδικό Υδροτεχνικά πατήστε εδώ

Εάν έχετε υποβάλει και άλλη φορά  εργασία σας στο περιοδικό Υδροτεχνικά Συνδεθείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή τεκμηρίων online και για έλεγχο της κατάστασης τρεχουσών υποβολών.

Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, ακολουθείστε τη διαδικασία υποβολής εργασίας,  η οποία ολοκληρώνεται σε 5 βήματα.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Τις παρακάτω οδηγίες μπορείτε να τις κατεβάσετε σε μορφή pdf και doc και από εδώ: Οδηγίες σύνταξης άρθρων.pdf / Οδηγίες σύνταξης άρθρων.doc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ

 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Όλα τα κείμενα των άρθρων πρέπει να είναι γραμμένα σε σελίδα διαστάσεων Α4 (21.0×29.7cm) με γράμματα, αριθμούς, σύμβολα τύπου Times New Roman μεγέθους 12 στιγμών και μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών. To πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η πληκτρολόγηση πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 2.5 cm από το κάθε όριο της σελίδας.  Η στοίχιση του κειμένου θα πρέπει να είναι πλήρης και η εσοχή της πρώτης σειράς κάθε νέας παραγράφου θα πρέπει να είναι 0.5 cm. Οι επικεφαλίδες του άρθρου θα πρέπει να γράφονται με έντονα γράμματα 12 στιγμών.

 

1.1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Το μέγιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε άρθρου είναι 14 δακτυλογραφημένες σελίδες. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και όλα τα σχήματα, φωτογραφίες και πίνακες.

Ένα τυπικό άρθρο θα πρέπει να έχει την εξής διάταξη:

  • Τίτλος άρθρου, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις συγγραφέων
  • Περιλήψεις στην ελληνική και αγγλική (ή γαλλική) γλώσσα
  • Εισαγωγή
  • Κύρια κεφάλαια της ανακοίνωσης
  • Συμπεράσματα
  • Βιβλιογραφία
  • Πίνακας συμβόλων (αν κρίνεται απαραίτητος)
  • Παραρτήματα (αν υπάρχουν)

Τα σχήματα, φωτογραφίες, πίνακες κ.λπ. θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο και σε θέσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η οπτική σύνδεσή τους με τα σημεία του κειμένου στα οποία αναφέρονται. Η αρίθμηση των διάφορων κεφαλαίων και παραγράφων γίνεται με το δεκαδικό σύστημα μέχρι τριψήφια αρίθμηση π.χ. 1., 2.3., 3.2.1. Τα παραρτήματα αριθμούνται με κεφαλαία ελληνικά γράμματα., π.χ. Παράρτημα Α. Επίσης, οι μαθηματικές σχέσεις στο παράρτημα, θα πρέπει να αριθμούνται σε συνάρτηση με το παράρτημα. Π.χ  Α.2 για τη δεύτερη σχέση του παραρτήματος Α.

 

1.2 Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Κατά σειρά πρέπει να έχει μόνο τα εξής:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 14 στιγμών, Έντονα, Όρθια, Στοίχιση στο κέντρο)

- μία κενή σειρά, 12 στιγμών -

Ονόματα συγγραφέων (πεζά γράμματα 13 στιγμών, Έντονα, Όρθια, Στοίχιση στο κέντρο)

- μία (1) κενή σειρά, 12 στιγμών -

Διεύθυνση/εις συγγραφέων (Υπηρεσία, Οργανισμός, Εταιρεία κ.λπ. 12 στιγμών, όχι έντονα γράμματα, όρθια, στοίχιση στο κέντρο)

- μία (1) κενή σειρά 12 στιγμών -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12 στιγμών, Έντονα, Όρθια, Αριστερή στοίχιση)

Το κείμενο της περίληψης του άρθρου έχει μέγεθος μέχρι 10 δακτυλογραφημένες σειρές (12 στιγμών, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση). Μετά το τέλος της περίληψης, και με κενό μίας γραμμής 12 στιγμών μονού διάστιχου, να υπάρχουν μέχρι 5 λέξεις κλειδιά (12 στιγμών, μονό διάστημα). Προηγείται η επικεφαλίδα: ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12 στιγμών, Έντονα, Όρθια, Αριστερή στοίχιση).

 

Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει επίσης να υπάρχουν όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, με την ίδια ακριβώς μορφή και τύπο γραμμάτων, στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Μεταξύ ελληνικής και ξενόγλωσσης περίληψης παρεμβάλλονται δύο (2) κενές γραμμές μονού διάστιχου και μεγέθους 12 στιγμών. Ενδεικτική πρώτη σελίδα εμφανίζεται παρακάτω:


ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ

 

Ιωάννου Ιωάννης1, Βασιλείου Κωνσταντίνος2*, Γεωργίου Γεώργιος1

 

1Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, Γεωπονική Σχολή, 54124, Α.Π.Θ.

2Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, 54125, Α.Π.Θ.

*Στοιχεία επικοινωνίας: onoma@topo.auth.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνητή επαναπλήρωση, υδροφορέας,…..

 

 

ARTIFICIAL RECHARGE OF AN AQUIFER

 

Ioannou John1, Vasiliou Konstantinos2*, Georgiou George1

 

1Laboratory of General and Agricultural Hydraulics and Land Reclamation, School of Agriculture, 54124, A.U.Th.

2Department of Transportation and Hydraulic Engineering, Faculty of Rural & Survey Engineering, 54125, A.U.Th., onoma3@topo.auth.gr

*Corresponding author: onoma@topo.auth.gr

 

ABSTRACT

The present paper deals with…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

KEY WORDS: Artificial recharge, aquifer


1.3 ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το μέρος αυτό που αρχίζει από την ΕΙΣΑΓΩΓΗ γράφεται στο πλήρες πλαίσιο. Όλοι οι τίτλοι (επικεφαλίδες) καθώς και οι παράγραφοι, μαθηματικές σχέσεις κλπ. αρχίζουν ακριβώς από το αριστερό άκρο του πλαισίου. Το κείμενο κάθε κεφαλαίου ακολουθεί τον τίτλο χωρίς να παρεμβάλλεται κενή γραμμή. Η εσοχή της πρώτης γραμμής κάθε παραγράφου να είναι ίση με 0.5 cm. Όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών δακτυλογράφησης ισχύουν τα εξής:

 

  • Κανονικό κείμενο: διάστιχο μονό
  • Απόσταση μεταξύ τίτλων κεφαλαίων και κειμένου προηγούμενου κεφαλαίου: 2 κενές σειρές (12 στιγμών).

 

Οι επικεφαλίδες γράφονται με κεφαλαία, έντονα γράμματα και δεν υπογραμμίζονται. Η αρίθμησή τους γίνεται όπως παρακάτω:

 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

……..

……..

 

3.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

……….

…………

 

Οι επικεφαλίδες τρίτου επιπέδου γράφονται με πεζά και έντονα γράμματα όπως παρακάτω:

 

3.2.1. Η μέθοδος Rosenbrock

……….

……….

 

Οι μαθηματικές σχέσεις πρέπει να γράφονται με ευκρίνεια, αφήνοντας απόσταση μιας γραμμής 12 στιγμών τόσο από το προηγούμενο όσο και από το επόμενο κείμενο. Επίσης η αρίθμηση των σχέσεων αυτών γίνεται κατά κεφάλαιο με αριθμούς εντός παρενθέσεως. Για παράδειγμα η όγδοη εξίσωση του δεύτερου κεφαλαίου αριθμείται ως: (2.8). Οι αριθμοί αυτοί στοιχίζονται στο δεξιό όριο του πλαισίου. Αναφορά των μαθηματικών σχέσεων στο κείμενο γίνεται με συντομογραφικό τρόπο. Για παράδειγμα: «Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση (2.8)…». Σχήματα και πίνακες αριθμούνται ενιαία σε όλο το άρθρο, και αναφέρονται ως εξής:  Σχήμα 3,  Πίνακας 4 κ.λπ. (δεν γίνεται δηλαδή σύντμηση των αντίστοιχων λέξεων).

 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο κατάλογος των αναφορών στο κεφάλαιο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ γίνεται αλφαβητικά σύμφωνα με τα κάτωθι παραδείγματα:

 

Δημοσίευση σε περιοδικό:

Peters, R.R. and Klavetter E.A. 1988. A continuum model for water movement in an unsaturated fractured rock mass. Water Resources Research, 24: 416-630.

Τζιμόπουλος, Χ. και Γιαννόπουλος, Σ. 1988. Μη μόνιμη κίνηση του νερού σε ελεύθερο υδροφορέα με συνθήκες βροχής στην επιφάνεια. Υδροτεχνικά, 8: 33-44.

 

 

 

Δημοσίευση σε Πρακτικά συνεδρίων:

DeWalle, D.R. and Pionke, H.B. 1989. Tracing stormflow sources in seepage zones using oxyzen –18. Proceedings Symposium Headwaters Hydrology, American Water Resources Association, Missoula, MT, 511-516.

Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., Πανώρας, Α., Γούκος, Δ. και Μασλάρης, Ν. 2000. Εφαρμογή του μοντέλου SWBACROS στη μελέτη του υδατικού ισοζυγίου του εδάφους ενός αγρού ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Υ.Ε., Αθήνα, 469-476.

 

Δημοσίευση σε ειδική έκδοση με όνομα εκδότη:

Everett, L.G. 1990. Soil pore-liquid monitoring. In: J. Devinny (Editor), Subsurface Migration of Hazardous Wastes, Environmental Engineering Series. Van Nostrand Reinhold, New York, 306-336.

Αντωνόπουλος, Β. 2006. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγγειοβελτιωτικών έργων. Γ. Τσακίρης (Υπεύθυνος έκδοσης), Υδραυλικά Έργα – Σχεδιασμός και Διαχείριση Τόμος ΙΙ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 717-742.

 

Βιβλία:

Bouwer, H. 1978. Groundwater Hydrology. McGraw-Hill, New York, 480 pp.

Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. 2004. Τεχνική Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 394 σελ.

Διδακτορική, μεταπτυχιακή διατριβή, κ.λπ.:

Spelman, A.R. 1965. Stratigraphy of the Lower Ordovician Nittany Dolomite in Central Pennsylvania. Ph.D. Dissertation, Pennsylvania State University, 419 pp.

Βαφειάδης, Μ. 1991. Μελέτη των Βροχοπτώσεων σε Διαφορετικές Κλίμακες Χώρου και Χρόνου – Εφαρμογή στην Πεδιάδα Κεντρικής Μακεδονίας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 189 σελ.

 

Στον κατάλογο αναφορών προηγούνται οι αναφορές στα ελληνικά και έπονται οι ξενόγλωσσες.

Κάθε βιβλιογραφική παραπομπή αναφέρεται στο κυρίως κείμενο με το όνομα του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης ακολουθώντας χρονολογική σειρά π.χ. (Smith, 1985) ή (Smith, 1985, Katsifarakis et al., 2005, Παπαδοπούλου και Γεωργίου, 2009, Βασιλείου κ. άλ., 2010).

 

3. ΣΧΗΜΑΤΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι συγγραφείς τοποθετούν τα σχήματα, τις φωτογραφίες και τους πίνακες στην τελική τους θέση στο κείμενο.  Τόσο τα σχήματα όσο και οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας / υψηλής ανάλυσης. Επειδή η έκδοση του περιοδικού στην έντυπη μορφή του γίνεται με απευθείας φωτογράφηση (offset), οι συγγραφείς θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα σχήματα των εργασιών τους να είναι ευδιάκριτα και ευνόητα και σε ασπρόμαυρη μορφή. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στο μέγεθος των γραμμάτων των σχεδίων: να μην είναι μικρότερα από τα στοιχεία των 12 στιγμών τύπου Times New Roman. Όλα τα σχήματα, φωτογραφίες και πίνακες θα πρέπει να έχουν τίτλο και αρίθμηση (όπως αναφέρεται πιο πάνω). Η λεζάντα των σχημάτων και των φωτογραφιών θα είναι κάτω από αυτά με γράμματα 12 στιγμών, όρθια, τύπου Times New Roman (ο τίτλος Σχήμα 1: ή Εικόνα 1: θα είναι με έντονα γράμματα). Η λεζάντα των πινάκων θα είναι πάνω από αυτούς με γράμματα 12 στιγμών, όρθια, τύπου Times New Roman (ο τίτλος Πίνακας 1: θα είναι με έντονα γράμματα).

 

Προσοχή: Δεν πρέπει να υπάρχει αρίθμηση σελίδων.

η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013