ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

N. Martzikos, M. Chondros, T. Pyrpipi, V. K. Tsoukala

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία, υπολογίζεται ο συντελεστής κυματικής μετάδοσης Kt, διά μέσου ενός αγωγού ανανέωσης, τοποθετημένου στο κέντρο ενός κυματοθραύστη και με το μέσο του να βρίσκεται στη στάθμη ηρεμίας ύδατος, με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ). Χρησιμοποιώντας πειραματικές μετρήσεις του ύψους του κυματισμού ανάντη και κατάντη του κυματοθραύστη για διάφορες κυματικές συνθήκες και για μεταβαλλόμενες γεωμετρικές διαστάσεις του αγωγού ανανέωσης, τα ΤΝΔ εκπαιδεύονται προκειμένου να υπολογίζουν το συντελεστή κυματικής μετάδοσης, όταν τα πειράματα δε θα είναι διαθέσιμα. Με κύριο στόχο την αποδοτικότητα τους, τα προτεινόμενα ΤΝΔ επιλέγονται με κριτήριο το μέσο τετραγωνικό σφάλμα και το συντελεστή συσχέτισης. Κατά το στάδιο αξιολόγησης – επαλήθευσης προκύπτει ότι τα ΤΝΔ, εφόσον ενισχυθούν με καινούρια πειραματικά δεδομένα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με σχετική αξιοπιστία κατά τον αρχικό σχεδιασμό των αγωγών ανανέωσης στην κατασκευή λιμένων.

Λέξεις κλειδιά


αγωγοί ανανέωσης, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, συντελεστής κυματικής μετάδοσης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Νικόλαος Μαρτζίκος, Μιχάλης Χονδρός, Θεοδώρα Πυρπιρή, Βασιλική Τσουκαλά

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.