Συνεργασία μαθητών σε ομάδες: Μια προσέγγιση από την σκοπιά των εκπαιδευτικών

Άννα Χρονάκη

Περίληψη


1.Εισαγωγή

Η «συνεργασία» μεταξύ μαθητών ως μέσο για την ανάπτυξη μάθησης γίνεται ζήτημα πρωτευούσης σημασίας σε μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιείται το μοντέλο «ομάδα εργασία» σαν κεντρικός φορέας διδασκαλίας. Τέτοια είναι και τα περιβάλλοντα που κάνουν χρήση πρακτικών δραστηριοτήτων και υπολογιστικών συστημάτων βασισμένα στη χρήση ανοικτού και διερευνητικού τύπου λογισμικού και προβλημάτων. Εδώ, συνήθως ζητείται από τους μαθητές να δουλέψουν σε μικρές ομάδες γύρω από ένα θέμα με στόχο τη διερεύνηση μίας διδακτικής ενότητας.

Το άρθρο που ακολουθεί στοχεύει να συζητήσει το θέμα της «συνεργασίας» μεταξύ των μαθητών από την σκοπιά των εκπαιδευτικών, εξετάζοντας τις περιγραφές και τους προσδιορισμούς (…)

 

Θεματικές Επικεφαλίδες

Διδασκαλία

Αλληλεπίδραση στην εκπαίδευση

Ομαδική εργασία στην εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί -- Mαθητές, Aλληλεπίδραση των


Λέξεις κλειδιά


Διομαδική εκπαίδευση, Μέθοδοι διδασκαλίας

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.